Podatek u źródła – zagadnienia ogólne + zmiany od 2019 r. i 2020 r.

(0 Opinia)
399,00 zł 179,00 zł
Marcin_Zarzycki_Podatek u źródła zagadnienia ogólne zmiany od 2019 r i 2020

CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu przedstawienie kluczowych zasad związanych z rozliczeniami międzynarodowymi w aspekcie podatków dochodowych  oraz praktycznych aspektów w zakresie poboru tzw. podatku u źródła, w tym  w aspekcie najnowszych podejść organów podatkowych.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu obowiązków związanych z wypłatami na rzecz tzw. nierezydentów, w  tym w szczególności w aspekcie oceny, czy w danym przypadku należy pobierać podatek i w jakiej wysokości. Dodatkowo, szkolenie obejmuje omówienie najistotniejszych kwestii związanych z certyfikatami rezydencji oraz problemami praktycznymi m.in. w aspekcie stosowania odpowiednich kursów oraz tzw. ubruttowienia należności.

Podczas szkolenia omawiane są w sposób szczegółowy zmiany w podatku u źródła, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r. oraz które będą obowiązywały od 1 lipca 2020 r. w tym w szczególności w zakresie wprowadzenia obowiązku dochowania należytej staranności, nowego trybu poboru podatku w przypadku przekroczenia limitu 2 mln PLN oraz nowej definicji tzw. beneficial owner.

Dodatkowo, szkolenie obejmuje omówienie szeregu praktycznych zasad związanych z obliczeniem i poborem podatku, obowiązkami informacyjnymi i sprawozdawczymi oraz metodami unikania podwójnego opodatkowania.

 

PROGRAM

 1. Rewolucyjne zmiany zasad poboru podatku u źródła od 2019 r. i 2020 r. – zakres nowych regulacji.

Zmiany od 1 stycznia 2019 r.:

 1. Wprowadzenie obowiązku dochowania tzw. należytej staranności – przesłanki należytej staranności.
 2. Obowiązek weryfikacji statusu kontrahenta jako tzw. beneficial owner.
 3. Możliwość korzystania z kopii certyfikatów rezydencji.
 4. Rozszerzenie tzw. małej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Zmiany od 1 lipca 2020 r.:

 1. Nowe zasady poboru podatku od płatności powyżej 2 mln PLN – zmiana od 1 lipca 2020 r.
 2. Oświadczenie płatnika i opinia organu podatkowego jako sposoby na niepobieranie podatku po przekroczeniu limitu 2 mln PLN (możliwość wystąpienia o opinię już w 2019 r.).
 3. Nowe zasady zwrotu podatku u źródła.

Podatek u źródła – informacje podstawowe:

 1. pojęcie podatku u źródła – elementy konstrukcyjne podatku,
 2. źródła prawa,
 3. podstawowe zasady związane z poborem podatku u źródła.

Znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, znaczenie Modelowej Konwencji OECD oraz Komentarza do Modelowej Konwencji OECD (konstrukcja umów, prawidłowa wykładnia postanowień umów).

Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy w CIT i PIT

Siedziba i miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:

 1. miejsce zamieszkania osoby fizycznej (miejsce zamieszkania w więcej niż jednym państwie,
 2. siedziba zarządu osoby prawnej (siedziba zarządu osoby prawnej w innym państwie niż jej siedziba).

Zakład w CIT i PIT oraz zakład w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:

 1. powstanie zakładu,
 2. zasady opodatkowania zakładu (przypisywanie zysków do zakładu),
 3. szczególne przypadki zakładów (stałe placówki, budowy, biura),
 4. wyłączenie z pojęcia zakładu (niezależni przedstawiciele, maklerzy),
 5. przesłanki niepobierania podatku w przypadku płatności na rzecz zakładów kontrahentów zagranicznych.

Pojęcie dochodów osiąganych na terytorium RP – przesłanka decydująca o obowiązku pobrania podatku u źródła – zmiany od 1 stycznia 2017 r.

Szeroki katalog należności podlegających obowiązkowi pobrania podatku u źródła.

Odsetki w ustawie o CIT i PIT, a odsetki w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:

 1. odsetki od kredytów i pożyczek,
 2. odsetki od zobowiązań handlowych,
 3. odsetki karne (odsetki za opóźnienie, odsetki od odsetek),
 4. odsetki od kredytów bankowych oraz od finansowania z instytucji finansowych,
 5. cash pooling a obowiązek pobrania podatku u źródła.

Należności licencyjne w ustawie o CIT i PIT a należności licencyjne w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:

 1. definicja należności licencyjnych – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych a CIT i PIT oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 2. poszczególne rodzaje należności licencyjnych podlegające obowiązkowi pobrania podatku u źródła: (znaki towarowe, know-how, licencje na programy komputerowe, użytkowanie urządzenia przemysłowego, odszkodowania za naruszenie praw autorskich).

Instytucja bezpośredniego odbiorcy (beneficial owner) w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania – ryzyka związane z niezastosowaniem klauzuli.

Zwolnienie z obowiązku pobrania podatku u źródła od odsetek i należności licencyjnych dla podmiotów powiązanych:

 1. implementacja przepisów Dyrektywy Rady 2003/49/WE z 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich,
 2. przesłanki skorzystania ze zwolnienia dla odsetek i należności licencyjnych wypłacanych na rzecz podmiotów powiązanych – skutki niespełnienia przesłanek.

Dywidendy w ustawie o CIT i PIT   oraz dywidendy w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:

 1. dywidenda a inne dochody z tytułu udziału w zysku osób prawnych – m.in.  umorzenie udziałów (akcji), wewnętrzne podwyższenie kapitału zakładowego, podział oraz łączenie spółek kapitałowych, majątek otrzymywany w związku z likwidacją osób prawnych,
 2. przesłanki zastosowania zwolnienia dla wypłaty dywidend do podmiotów powiązanych – skutki niespełnienia przesłanek do zwolnienia.

Podatek u źródła od biletów lotniczych – problemy praktyczne oraz rewolucyjne zmiany wprowadzone od 12 sierpnia 2017 r.

Sportowcy i artyści w ustawie o CIT i PIT a sportowcy i artyści w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wynagrodzenie dyrektorów, członków rad nadzorczych oraz pracowników w ustawie o PIT a wynagrodzenie dyrektorów, członków rad nadzorczych oraz pracowników w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zakup usług o charakterze niematerialnym w ustawie o CIT i PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:

 1. usługi niematerialne, a usługi o podobnym charakterze – problemy praktyczne związane z brakiem definicji,
 2. usługi niematerialne a zyski z przedsiębiorstw w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 3. szczególne rodzaje usług niematerialnych (m.in. usługi reklamowe a usługi marketingowe, w tym reklama internetowa, usługi prawne i księgowe, usługi tłumaczeń, pośrednictwo handlowe i finansowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi doradztwa,  przetwarzanie danych).

Opodatkowanie tzw. zysków z przedsiębiorstwa oraz majątku ruchomego i nieruchomego.

Certyfikat rezydencji – problemy praktyczne:

 1. znaczenie certyfikatów rezydencji,
 2. forma certyfikatów rezydencji – oryginał czy kopia (zmiana podejścia organów podatkowych w zakresie certyfikatów elektronicznych),
 3. dane niezbędne dla uznania dokumentu za certyfikat rezydencji / dokumenty nieuznawane za certyfikaty rezydencji,
 4. data ważności certyfikatu rezydencji,
 5. aktualizacja certyfikatów,
 6. ostateczny moment na przedstawienie certyfikatu rezydencji,

Problemy praktyczne związane z poborem podatku u źródła:

 1. definicja „płatności” na potrzeby podatku u źródła (m.in. potrącenia, kapitalizacja odsetek),
 2. kurs waluty stosowany do obliczenia wysokości podatku u źródła,
 3. pobrany podatek u źródła jako koszt uzyskania przychodu,
 4. płatności kartą kredytową oraz płatności dokonywane w Internecie,
 5. problem tzw. ubruttowienia,

Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne:

 1. deklaracja  CIT 10 Z / PIT 8AR (data złożenia, wymagane informacje),
 2. informacja IFT – 2/2R / IFT – 1/1R (data złożenia, wymagane informacje),
 3. pozostałe obowiązki dokumentacyjne i informacyjne (m.in. ORD-U, CIT – 8O).

Metody wyłączenia podwójnego opodatkowania – przykłady praktyczne:

 1. metoda wyłączenia z progresją,
 2. metoda zaliczenia proporcjonalnego,
 3. metoda zaliczenia pełnego.

INFORMACJE O SZKOLENIU:

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
399 PLN
179 PLN

Stan prawny
26.10.2019

Czas trwania
5 godzin 30 minut

Certyfikat
TAK

Materiały
TAK

Informacje o szkoleniu

 • Wykłady 32
 • Quizy 0
 • Trwanie 26.10.2019
 • Studenci 527
 • Certyfikat Tak
 • Oceny Tak
Kliknij w dany wykład, aby rozpocząć oglądanie

Marcin jest adwokatem i doradcą podatkowym oraz Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wieloletni praktyk i ekspert z zakresu prawa gospodarczego, podatkowego i zarządzania ryzykiem prawnym i podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w krajowych i międzynarodowych firmach doradczych, jako specjalista z zakresu podatków dochodowych oraz wdrażania tax compliance. Marcin reprezentował klientów w ponad 100 postępowaniach podatkowych, sądowo – administracyjnych i karnoskarbowych. Wspólnie z zespołem LTCA jest laureatem prestiżowych rankingów Rzeczypospolitej i Dziennika Gazeta Prawna. Doświadczony wykładowca, prelegent na studiach podyplomowych oraz na ponad 900 szkoleniach m.in. z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, procedury podatkowej, cen transferowych, podatku u źródła, fuzji i przejęć oraz compliance. Autor wielu specjalistycznych publikacji prawnych i podatkowych. Włada biegle językiem angielskim.

Certyfikaty i materiały dostępne są po rejestracji i dokonaniu zakupu.