Skuteczne rozwiązywanie umowy o pracę

(0 Opinia)
199,00 zł
29.09.2021_Michał Podsiedlik_Skuteczne rozwiązywanie umowy o pracę

FRAGMENT SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

W trakcie zajęć przedstawione zostaną najważniejsze wymogi prawne dotyczące rozwiązania umowy o pracę. Uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo doręczyć pismo rozwiązujące umowę o pracę, kiedy należy wskazać uzasadnienie rozwiązania umowy, a także w którym momencie zmienia się długość okresu wypowiedzenia. Dokładnie omówimy możliwości rozwiązania umowy z powodu długotrwałej nieobecności spowodowanej chorobą. Dodatkowo wskażemy na najważniejsze aspekty prawne związane z wydawaniem świadectwa pracy, zwłaszcza pod kątem prawidłowych zapisów dotyczących podstawy i trybu rozwiązania umowy, jak również liczby dni urlopu wypoczynkowego. Ponadto, w trakcie szkolenia zaznaczymy sytuacje, w których zakończenie zatrudnienia nie musi następować w formie pisemnej. Przybliżone zostaną nietypowe sytuacje dotyczące rozwiązywania umowy o pracę (np. z kobietą w ciąży, podczas tzw. 4-letniej ochrony przedemerytalnej). W trakcie zajęć będziemy korzystać m.in. z orzecznictwa Sądu Najwyższego i stanowisk urzędów (Państwowa Inspekcja Pracy, Ministerstwo Pracy). W celu łatwiejszego zrozumienia poruszanych zagadnień będziemy posługiwać się konkretnymi przykładami i tzw. case study.

 

PROGRAM

I. Porozumienie stron:
1. Czy porozumienie stron musi mieć formę pisemną?
2. Jaka powinna być prawidłowa treść porozumienia stron?
3. Kiedy można domagać się anulowania porozumienia stron?

II. Wypowiedzenie umowy o pracę:
1. Jak prawidłowo obliczać okres wypowiedzenia umowy o pracę?
2. W jakich sytuacjach należy wskazać przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę?
3. Czym różni się zwolnienia pracownika z obowiązku wykonywania pracy od narzucenia wykorzystania urlopu w okresie wypowiedzenia?
4. Jak skutecznie doręczyć pracownikowi wypowiedzenie?
5. Kiedy wręczenie wypowiedzenia pracownikowi będzie stanowić naruszenie przepisów prawa pracy (zwolnienie lekarskie, urlop wypoczynkowy i inne okresy ochronne)?

III. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia:
1. W jakich sytuacjach pracodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym (ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych – art. 52 Kodeksu pracy)?
2. Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę z powodu długotrwałej nieobecności chorobowej (art. 53 Kodeksu pracy)?
3. Jak zgodnie z prawem pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia (art. 55 Kodeksu pracy)?

IV. Rozwiązanie umowy w sytuacjach nietypowych:
1. W jakich sytuacjach pracodawca ma prawo rozwiązać umowę z pracownikiem
w okresie tzw. 4-letniej ochrony przedemerytalnej?
2. Kiedy można rozwiązać umowę o pracę z pracownicą w ciąży?
3. W którym momencie ulega zmianie długość okresu wypowiedzenia?
4. Które sposoby rozwiązania umowy o pracę nie wymagają formy pisemnej?

V. Świadectwo pracy:
1. Kiedy pracodawca może wydać świadectwo pracy później niż ostatniego dnia zatrudnienia? Ile dni ma pracownik na złożenie wniosku o sprostowanie świadectwa? W jakim terminie pracodawca ma obowiązek sprostować świadectwo pracy?
2. Jak w treści świadectwa pracy prawidłowo wskazać liczbę dni urlopu?
3. Jak poprawnie określić podstawę i tryb rozwiązania umowy o pracę?
4. Której grupie pracowników należy wraz ze świadectwem pracy wydać informację
o okresie przechowywania dokumentacji, możliwości jej odbioru oraz jej zniszczeniu?

 

NAGRANIE

Część 1

Porozumienie stron. Forma wypowiedzenia. Kwalifikowany podpis elektroniczny. Skuteczne doręczenie wypowiedzenia. Konsultowanie wypowiedzenia z organizacją związkową. Uzasadniona przyczyna wypowiedzenia.

 

Część 2

Przejście z 2-tygodniowego na 1-miesięczny oraz z 1-miesięcznego na 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Skrócenie okresu wypowiedzenia. Zwolnienie na poszukiwanie pracy. Ochrona przedemerytalna. Rozwiązanie umowy o pracę z kobietą w ciąży.

 

Część 3

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej absencji chorobowej. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Wypowiedzenie zmieniające. Świadectwo pracy. Informacja o okresie przechowywania, możliwości odbioru i zniszczeniu dokumentacji pracowniczej.

INFORMACJE O SZKOLENIU:

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
199 PLN

Stan prawny
29.09.2021

Czas trwania
4 godziny 35 minut

Certyfikat
TAK

Materiały
TAK

Informacje o szkoleniu

  • Wykłady 3
  • Quizy 0
  • Trwanie 29.09.2021
  • Studenci 2291
  • Certyfikat Tak
  • Oceny Tak
Kliknij w dany wykład, aby rozpocząć oglądanie. Kolejność nagrań zgodna z programem szkolenia.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, a także studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Doświadczenie zawodowe w charakterze rzecznika prasowego oraz w pracownika działu kadr. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy (czas pracy, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, urlopy wypoczynkowe, uprawnienia związane z rodzicielstwem, mobbing i nierówne traktowanie w zatrudnieniu, dokumentacja pracownicza) dla rozmaitych grup odbiorców (m.in. pracodawcy, osoby kierujące pracownikami, pracownicy działów kadr i płac, społeczni inspektorzy pracy, studenci).

Certyfikaty i materiały dostępne są po rejestracji i dokonaniu zakupu.
Call Now Button