Szkolenie adresowane jest do księgowych, którzy chcą pozyskać lub usystematyzować wiedzę dotyczącą sprawozdawczości. Zapraszamy wszystkich, którzy sporządzają lub będą sporządzać sprawozdania finansowe przedsiębiorstw mikro, małych lub dużych.

1. Formalno-prawne wymogi związane ze sprawozdaniem finansowym – odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe – obowiązki księgowego i kierownika jednostki.
• Wybór wariantu sprawozdania i jego formy
• Podpisywanie rocznego sprawozdania finansowego w po zmianach
• Badanie rocznego sprawozdania finansowego
• Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe
• Ujawnienia w zakresie kontynuacji działalności (lub jej braku)

2. Wycena wybranych aktywów i pasywów i wpływ na bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne i informację dodatkową w czasach COVID-19– zwrócenie uwagi na zmiany, jakie nastąpiły w 2021 r
• Środki trwałe i wartości niematerialne
• Nieruchomości i aktywa finansowe – w tym skutki rozchodu
• Zapasy
• Należności i zobowiązania – w tym w walutowe
• Usługi długoterminowe
• Rozliczenia międzyokresowe czynne
• Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe
• Odroczony podatek dochodowy
• Kapitały i ich nowa prezentacja
• Ujmowanie form wsparcia w zakresie tarcz antykryzysowych (w szczególności zwolnienie z opłacania składek, subwencja z PFR, dofinansowanie z Urzędu Pracy itp.) i prezentacja ich skutków w sprawozdaniu finansowym

3. Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym.

4. Nowości i zmiany w Krajowych Standardach Rachunkowości i stanowiskach wydanych przez Komitet Standardów Rachunkowości ich wpływ na sprawozdanie za 2021 r.

5. Proponowane zmiany w uor na 2022 r i aktualne prace dotyczące standardów krajowych.

Katarzyna Trzpioła

dr Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komitetu Standardów Rachunkowości. Aplikant biegłego rewidenta w firmie z międzynarodowym kapitałem. Autorka licznych publikacji w prasie fachowej oraz książek m.in. „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”, „Znowelizowana ustawa o rachunkowości – tekst jednolity z praktycznym komentarzem”, „Komentarz do nowelizacji ustawy o rachunkowości”, (Wydawnictwo Wiedza i praktyka). Doświadczony wykładowca z dziedziny rachunkowości dla praktyków, na studiach podyplomowych, na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów i doradców podatkowych oraz szkoleniach otwartych i zamkniętych. Dotychczas przeprowadziła ponad 500 szkoleń. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami rachunkowości finansowej wg UoR i MSSF oraz podatków w rachunkowości.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Katarzyna Szyszkowska

Katarzyna Szyszkowska
Project Manager

+48 535 198 065
katarzyna.szyszkowska@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
299 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
07 grudnia

Uwaga!
Rejestracja tylko do 10:00

Czas zakończenia
15:00
07 grudnia

Certyfikat
TAK

Materiały
TAK