W trakcie zajęć omówimy najważniejsze zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych podczas rekrutacji i w trakcie trwania zatrudnienia. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jakie dane osobowe pracodawca może przetwarzać bez zgody kandydatów do pracy oraz pracowników. Wskażemy okoliczności, w jakich wymagana jest zgoda osób zainteresowanych na przetwarzanie ich danych osobowych. Wyjaśnimy wszelkie wątpliwości dotyczące zasad monitorowania pracowników (np. monitoring wizyjny, monitoring służbowej poczty elektronicznej, inne dopuszczalne formy monitoringu). Doprecyzujemy jak długo można przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy, zwłaszcza pod kątem zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami osób odrzuconych w trakcie rekrutacji. Omówimy również wybrane stanowiska Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące zagadnień związanych z obszarem prawa pracy.
Poza ułatwieniem wykonywania swoich czynności służbowych Uczestnicy otrzymają informacje odnośnie unikania ponoszenia przez pracodawcę odpowiedzialności
z tytułu naruszenia przepisów dotyczących postępowania z danymi osobowymi podczas rekrutacji i w trakcie trwania zatrudnienia. Uczestnicy będą mogli również dużo lepiej przygotować się na ewentualne postępowania kontrolne w obszarze danych osobowych. Ponadto, poruszane zagadnienia pozwolą na zażegnanie wszelkich potencjalnie konfliktowych i spornych sytuacji odnośnie danych osobowych, które mogą pojawić się w relacji pracodawca – pracownik.

I. Dane osobowe podczas rekrutacji:
1. Jakie dane osobowe pracodawca może przetwarzać bez zgody osób ubiegających się o zatrudnienie?
2. Kiedy podczas rekrutacji niezbędna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych?
3. Jakie są skutki prawne braku zgody lub jej wycofania na przetwarzanie danych osobowych?
4. Jak prowadzenie rekrutacji on-line wpływa na ochronę danych osobowych podczas rekrutacji?
5. Czy zgodne z prawem jest prowadzenie tzw. rekrutacji ukrytych (ślepych)?
6. Jak długo można przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy? Czy pracodawca może przechowywać dane odrzuconych kandydatów w celu zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami?
7. Jak powinien zachować się pracodawca, do którego wpływają oferty od osób poszukujących pracy mimo braku prowadzonej rekrutacji?
8. Możliwości pozyskiwania danych osobowych kandydatów do pracy z portali społecznościowych i komunikowanie się z kandydatami za pośrednictwem internetowych portali branżowych.

Dane osobowe podczas zatrudnienia:
1. Jakie dane osobowe pracodawca może przetwarzać bez zgody pracowników?
2. Kiedy podczas trwania zatrudnienia niezbędna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych?
3. Jakie są skutki prawne braku zgody lub jej wycofania na przetwarzanie danych osobowych podczas zatrudnienia?
4. Przetwarzanie danych na potrzeby przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
5. Przetwarzanie danych osobowych w pozostałych sytuacjach związanych
z trwającym zatrudnieniem (np. kontakty z organizacją związkową, wystawianie skierowania na profilaktyczne badania lekarskie, organizowane przez pracodawcę szkolenia czy przyznawanie dodatkowych świadczeń pracowniczych).
6. Granice ewidencjonowania czasu pracy przy użyciu nowoczesnych technologii.
7. Możliwości monitorowania pracowników (monitoring wizyjny, monitoring służbowej poczty elektronicznej, inne dopuszczalne rodzaje monitoringu).
8. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku zatrudnienia na innej podstawie niż stosunek pracy (np. umowa zlecenie, kontrakt menadżerski, umowa o świadczenie usług).

III. Wybrane stanowiska Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące relacji na linii pracodawca – pracownik:
1. Badanie trzeźwości pracownika.
2. Umieszczanie w treści umowy o pracę zawartej na czas zastępstwa imienia
i nazwiska osoby zastępowanej.
3. Prawidłowe postępowanie odnośnie danych kontaktowych wskazanych przez kandydatów do pracy lub osoby zatrudnione.
4. Usuwanie danych osobowych pozyskanych w latach wcześniejszych.
5. Dane osobowe pracowników legitymujących się stopniem niepełnosprawności.

Michał Podsiedlik

Michał Podsiedlik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, a także studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Doświadczenie zawodowe w charakterze rzecznika prasowego oraz w pracownika działu kadr. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy (czas pracy, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, urlopy wypoczynkowe, uprawnienia związane z rodzicielstwem, mobbing i nierówne traktowanie w zatrudnieniu, dokumentacja pracownicza) dla rozmaitych grup odbiorców (m.in. pracodawcy, osoby kierujące pracownikami, pracownicy działów kadr i płac, społeczni inspektorzy pracy, studenci).

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Katarzyna Szyszkowska

Katarzyna Szyszkowska
Project Manager

+48 535 198 065
katarzyna.szyszkowska@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
299 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
20 grudnia

Uwaga!
Rejestracja tylko do 10:00

Czas zakończenia
15:00
20 grudnia

Certyfikat
TAK

Materiały
TAK