Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych obowiązków dokumentacyjnych związanych z wystawieniem prawidłowego dokumentu sprzedaży, tj. faktury VAT, w tym faktury zaliczkowej, faktury korygującej lub noty korygującej oraz obowiązków związanych z fiskalizacją sprzedaży.

Podczas szkolenia poruszone zostaną również zagadnienia związane z najnowszymi zmianami w podatku VAT m.in. wprowadzonymi w ramach pakietów SLIM VAT 1.0 i 2.0, dotyczącymi obowiązków dokumentacyjnych oraz zasad ujmowania faktur korygujących, a także zmiany dotyczące wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur.

1. Podstawy prawne wystawiania faktur
2. Ogólne zasady wystawiania faktur
a. czynności objęte obowiązkiem wystawienia faktury
b. podatnik VAT czynny i zwolniony, a obowiązek wystawienia faktury
c. kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur?
d. faktury na żądanie
e. terminy wystawiania faktur – zasady ogólne i szczególne + SLIM VAT
f. wystawianie faktur w przypadku rejestracji sprzedaży za pośrednictwem urządzeń fiskalnych
g. NIP na paragonie – faktury uproszczone + objaśnienia MF
h. wystawianie faktur w walucie obcej
i. moment powstania obowiązku podatkowego a moment wystawienia faktury
3. Treść faktury
a. kiedy dokument jest fakturą
b. katalog obowiązkowych danych na fakturze
c. najczęściej popełniane błędy na fakturach
d. przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji
e. dane fakultatywne na fakturach i adnotacje
f. klasyfikacja towarów i usług według PKWIU, a nomenklatura scalona, a treść faktury
g. mechanizm podzielonej płatności a treść faktury
h. szczególne rodzaje dokumentów uznawanych za fakturę (m.in. autostrady, parkingi)
4. Zasady fakturowania zaliczek
a. przypadki, kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową
b. rozliczenie faktur zaliczkowych poprzez fakturę końcową
c. faktura zaliczkowa jako faktura końcowa
d. faktura zaliczkowa na 100% należności
e. faktura zaliczkowa a faktura PRO FORMA
5. Wystawianie faktur elektronicznych
a. pojęcie faktury elektronicznej wg ustawy o VAT
b. zasady wystawiania faktur elektronicznych
c. jak prawidłowo przechowywać faktury wystawione w formie elektronicznej?
d. obowiązek zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej
6. Krajowy system e – faktur – nowe rozwiązanie od 1 października 2021 r.
a. Pojęcie e-faktury oraz faktury ustrukturyzowanej,
b. Wzorzec faktury ustrukturyzowanej oraz zasady jej wystawiania,
c. Zasady działania systemu i przechowywania faktur,
d. Bezpieczeństwo i pewność obrotu,
e. Obligatoryjne i dobrowolne stosowanie systemu

7. Szczególne rodzaje faktur:
a. metoda kasowa
b. samofakturowanie
c. procedura VAT marża
d. faktury dla oraz od kontrahentów zagranicznych
e. adnotacje dotyczące rozliczenia podatku przez nabywcę
f. czynności nieodpłatne i barter – jak udokumentować
8. Refakturowanie
a. czym jest refaktura
b. jaką datę sprzedaży powinna obejmować refaktura
c. sposób postępowania w przypadku modyfikacji świadczeń refakturowanych
9. Korekty faktur + SLIM VAT:
a. faktura korygująca: zasady jej wystawiania
b. faktura korygująca: niezbędna treść i często pojawiające się błędy
c. zasady dokonywania korekt in minus (sprzedawca / nabywca)
d. zasady dokonywania korekt in plus (sprzedawca nabywca)
e. nota korygująca: zasady jej wystawiania
f. wymóg akceptacji noty korygującej
g. anulowanie faktur – kiedy jest możliwe
10. Faktury a prawo do odliczenia – zasady i terminy na gruncie SLIM VAT.
11. Postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia faktury
a. kto może wystawić duplikat faktury?
b. dane, jakie powinien zawierać duplikat faktur + SLIM VAT
c. Otrzymanie duplikatu a prawo do odliczenia
12. Konsekwencje błędnych faktur
a. problematyka tzw. pustych faktur
b. konsekwencje wynikające z ustawy o VAT
c. konsekwencje karno – skarbowe
13. Obowiązek fiskalizacji sprzedaży
a. kiedy sprzedaż wymaga zaewidencjonowania na kasie fiskalnej
b. podstawy zwolnienia z fiskalizacji
c. przykłady świadczeń na rzecz pracowników
d. świadczenie nie objęte zwolnieniem
14. Kasy rejestrujące – podstawowe informacje i zmiany w 2021 r.

Kajetan Kubicz

Kajetan Kubicz
Adwokat

Kajetan jest adwokatem i ekspertem z zakresu podatku VAT. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w jednej z największych kancelarii prawnych w Polsce oraz w międzynarodowej kancelarii doradztwa podatkowego i restrukturyzacyjnego świadcząc usługi bieżącego doradztwa podatkowego oraz uczestnicząc w licznych audytach podatkowych. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz Klientów działających w branży budowlanej, transportowej, produkcyjnej oraz handlowej. Obecnie jest odpowiedzialny za bieżące doradztwo prawno-podatkowe, zarówno dla Klientów krajowych, jak i zagranicznych, głównie z obszaru VAT, w tym w zakresie wdrażania JPK_VAT. Jest autorem kilkuset wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego oraz o dokonanie klasyfikacji statystycznej towarów i usług. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego zwłaszcza w zakresie opodatkowania VAT.

Urszula Zielińska

Urszula Zielińska
Doradca Podatkowy

Urszula Zielińska jest doradcą podatkowym. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Szczecińskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2011 roku w polskiej kancelarii doradztwa podatkowego, w której zajmowała się zagadnieniami z zakresu bieżącego doradztwa podatkowego oraz postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w podatkach CIT i VAT oraz w podatku od nieruchomości. Doradzała firmom z branży nieruchomościowej, IT oraz licznym spółkom komunalnym i jednostkom samorządu terytorialnego. Reprezentowała klientów w toku postępowań podatkowych oraz postępowań przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Maria Moskała

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
299 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
10 grudnia

Uwaga!
Rejestracja tylko do 10:00

Czas zakończenia
15:00
10 grudnia

Certyfikat
TAK

Materiały
TAK