W czasie szkolenia zostanie dokładnie omówiona struktura i zakres informacji dodatkowej wg załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, tak, aby przygotowując ją do sprawozdania właściwie zaprezentować dane i niczego nie pominąć.

1. Wprowadzenie do sprawozdania
• Prezentacja jednostki i jej działalności
• Odniesienie się do zasady kontynuacji działalności jednostki
• Umówienie zasad polityki rachunkowości
2. Dane uzupełniające do bilansu m.in.:
• Informacje o strukturze grup aktywów i ich zmianach
• Odpisy aktualizujące
• Informacje o instrumentach finansowych
• Dane o rezerwach, zobowiązaniach i należnościach
3. Dane uzupełniające do rachunku zysków i strat m.in.:
• Struktura przychodów
• Struktura kosztów
• Koszty poniesione na aktywa niefinansowe i nakłady środowiskowe
4. Dane uzupełniające do rachunku przepływów pieniężnych
• Objaśnienie struktury rpp
5. Informacje o charakterze podatkowym
• Rezerwy i aktywa w z tytułu odroczonego podatku dochodowego
• Nota podatkowa
6. Pozostałe informacje wymagane przez ustawę o rachunkowości m.in.:
• Zatrudnienie
• Relacje z członkami organów kierowniczych, nadzorczych
• Wynagrodzenie audytora
• Informacje o zatrudnieniu
• Informacje o błędach z lat ubiegłych
• Informacje o zmianach polityki rachunkowości
7. Informacje ujawniane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrumentów finansowych
8. Przegląd zaleceń KSR w zakresie ujawniania informacji
9. Dodatkowe dobrowolne ujawnienia w dobie kryzysu

Katarzyna Trzpioła

dr Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komitetu Standardów Rachunkowości. Aplikant biegłego rewidenta w firmie z międzynarodowym kapitałem. Autorka licznych publikacji w prasie fachowej oraz książek m.in. „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”, „Znowelizowana ustawa o rachunkowości – tekst jednolity z praktycznym komentarzem”, „Komentarz do nowelizacji ustawy o rachunkowości”, (Wydawnictwo Wiedza i praktyka). Doświadczony wykładowca z dziedziny rachunkowości dla praktyków, na studiach podyplomowych, na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów i doradców podatkowych oraz szkoleniach otwartych i zamkniętych. Dotychczas przeprowadziła ponad 500 szkoleń. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami rachunkowości finansowej wg UoR i MSSF oraz podatków w rachunkowości.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Katarzyna Szyszkowska

Katarzyna Szyszkowska
Project Manager

+48 535 198 065
katarzyna.szyszkowska@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
399 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
13 marca 2023

Uwaga!
Rejestracja tylko do 10:00

Czas zakończenia
15:00
13 marca 2023

Certyfikat
TAK – automatycznie do pobrania ze strony
(dla posiadaczy abonamentu)
TAK – wysłany po szkoleniu
(dla pozostałych uczestników)

Materiały
Opublikowane będą na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Nagranie
Opublikowane będzie na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Call Now Button