Szkolenie techniczne dla kadrowców, osób, które stykają się w pracy zawodowej z trudnymi zagadnieniami dotyczącymi zwolnień pracowniczych. Celem spotkania jest omówienie możliwych przypadków, które zdarzają się w praktyce. Jak zachować zimną krew w sytuacjach trudnych dotyczących rozstania się z pracownikiem i to tym „dobrym” jak i złym, którego musimy się pozbyć. Szkolenie prowadzone metodą warsztatową wzbogaconą o liczne analizy stanów faktycznych zaczerpniętych z praktyki.

1. Umowa o pracę a umowa cywilno-prawna, różnice i konsekwencje w zastosowaniu.
• definicja stosunku pracy,
• test na stosunek pracy,
• miejsce wykonywania pracy – ważny składnik umowy o pracę

2. Rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron:
• wymogi formalne zastosowania ww. sposobu rozwiązania umowy o pracę, dopuszczalność trybu,
• przykłady praktyczne

3. Zasady wypowiadania umów o pracę:
• wypowiedzenie wymogi formalne – dopuszczalność
• przesłanki uzasadniające wypowiedzenie,
• rodzaje podmiotów, którym nie można wypowiedzieć umowy o pracę,
• przyczyna wypowiedzenia – naprawdę ważna rzecz,
• wypowiedzenie warunków pracy i płacy,
• długość okresu wypowiedzenia i możliwości jego skrócenia,
• przykłady praktyczne,
• orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie,
• czyli jak zrobić to skutecznie?

3. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia:
• rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracownika,
• ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków – próba definicji tego rodzaju zdarzeń uzasadniających dyscyplinarkę,
• orzecznictwo Sądu Najwyższego – duża pomoc w ocenie zachowania pracownika,
• rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracodawcy – pewna analogia przypadków,
• techniczny sposób wyliczenia odszkodowania należnego pracownikowi,
• rodzaje odszkodowań – przykłady ogólne,
• długotrwała choroba jako przesłanka uzasadniająca rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia,
• wymogi formalne – informacje, które powinien posiadać pracodawca przed podjęciem decyzji o ww. rozwiązaniu umowy,
• przykłady praktyczne i orzecznictwo Sądu Najwyższego

4. Rozwiązanie stosunku pracy w wyniku upływu czasu na jaki zawarto umowę oraz w
wyniku ukończenia pracy, dla której zawarto umowę o pracę:
• właściwa podstawa prawna dotycząca ww. trybu rozwiązania umowy,
• brak oświadczeń woli zarówno po stronie pracodawcy jak i pracownika,
• kodeksowe wyjątki ww. trybu rozwiązania umowy

5. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn ekonomicznych dotyczących małych
pracodawców – przypadek szczególny:
• przesłanki zastosowania ww. trybu,
• pozytywy dla pracownika małego zakładu pracy,
• właściwa podstawa prawna w świadectwie pracy,
• odprawa pieniężna jej wysokość, zasady naliczania i wypłacania

6. Zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników:
• zwolnienia grupowe – procedura dokonywania zwolnień,
• kategorie pracowników chronione przed zwolnieniem,
• obowiązek wypłaty odprawy i ponownego zatrudnienia pracowników zwolnionych w ramach zwolnień grupowych,
• zwolnienia indywidualne – procedura dokonywania zwolnień,
• kategorie pracowników chronione przed wypowiedzeniem – obowiązek wypłaty odprawy

7. Oświadczenie woli:
• pojęcie i źródła regulacji,
• próba osobistego doręczenia pracownikowi wypowiedzenia, a skuteczność oświadczenia woli,
• przesłanie wypowiedzenia pocztą, a skuteczność oświadczenia woli,
• możliwości cofnięcia oświadczenia woli,
• praktyka i orzecznictwo Sądu Najwyższego

8. Ewentualnie kilka istotnych zagadnień dotyczących mobbingu i dyskryminacji w
miejscu pracy:
• definicja ustawowa – pojęcia mobbingu i dyskryminacji,
• skutki działań mobbingowych,
• nie każde różnicowanie sytuacji prawnej pracownika w miejscu pracy jest zabronione,
• sankcje dla pracodawcy za naruszanie zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
• odszkodowanie dla pracownika z tytułu rozwiązania umowy o pracę z powodu nieprzestrzegania przez pracodawcę zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
• przedawnienie roszczenia o odszkodowanie – wątpliwości prawne

Dawid Baran

Dawid Baran

Dawid jest specjalistą prawa pracy. Rozległą wiedzę prawniczą, szczególnie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych popartą doświadczeniem praktycznym wykorzystuje w pracy dydaktycznej prowadząc wykłady szkoleniowe z zakresu prawa pracy na terenie całej Polski. Specjalizuje się problematyce czasu pracy i godzin nadliczbowych, wykorzystując swoja wiedzę z ww. zakresu do opracowywania szczegółowych rozkładów i harmonogramów czasu pracy. Współpracuje m.in. z Okręgową Radą Adwokacką w Rzeszowie, Krajowym Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP Sądów i Prokuratur, Politechniką Rzeszowską, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Rzeszowie, Prokuraturą Okręgową w Rzeszowie. Czytelnicy gazet regionalnych i ogólnopolskich znają go jako komentatora i specjalistę zagadnień prawnych, który przybliża prawo pracy zarówno pracownikom jak i pracodawcom.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Katarzyna Szyszkowska

Katarzyna Szyszkowska
Project Manager

+48 535 198 065
katarzyna.szyszkowska@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
399 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
27 stycznia 2023

Uwaga!
Rejestracja tylko do 10:00

Czas zakończenia
15:00
27 stycznia 2023

Certyfikat
TAK – automatycznie do pobrania ze strony
(dla posiadaczy abonamentu)
TAK – wysłany po szkoleniu
(dla pozostałych uczestników)

Materiały
Opublikowane będą na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Nagranie
Opublikowane będzie na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Call Now Button