Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak postępować w nietypowych sytuacjach związanych z badaniami profilaktycznymi. Poznają szczegółowe zasady odpowiedzialności wykroczeniowej i będę w stanie oszacować ryzyko nałożenia mandatu przez inspektora pracy. Będą potrafili zidentyfikować i przeciwdziałać potencjalnym nieprawidłowościom występującym w trakcie nakładania kar porządkowych. Dowiedzą się jaki jest faktyczny zakres ochrony przed zwolnieniem pracownika korzystającego z obniżonego wymiaru czasu pracy (art. 186(7) KP). Odbiór prezentowanych treści ułatwi tablica multimedialna, z której korzysta prowadzący szkolenie.

Odbiór szkolenia ułatwi tablica multimedialna, na której będą rozrysowywane poszczególne zagadnienia.

1. Badania profilaktyczne w praktyce
• Kiedy zachodzi konieczność skierowania pracownika na badania wstępne, a kiedy na kontrolne?
• Jak wystawić skierowanie pracownikowi, który jednocześnie spełnia przesłanki do badań kontrolnych oraz okresowych?
• Jak poprawnie wystawić skierowanie na badania profilaktyczne?
• Treść skierowania dla pracowników prowadzących okazjonalnie pojazd do 3,5 tony
• Jak postąpić gdy pracownik otrzyma orzeczenie o zdolności do pracy z zastrzeżeniami („zakaz dźwigania powyżej 15 kg”, „zakaz pracy w porze nocnej”, itp.)
• Kto i na jakich zasadach może odwołać się od orzeczenia lekarza medycyny pracy?
• Jak rozliczyć czas pracy pracownika poddającego się profilaktycznym badaniom lekarskim?
• Jak zaewidencjonować kilkudniowe badanie profilaktyczne?
• Czy badania profilaktyczne mogą się odbywać w trakcie urlopu wypoczynkowego?
• Czy pracodawca z własnej woli może skierować pracownika na badania kontrolne?
• Czy brak zdolności do pracy może być podstawą do rozwiązania stosunku pracy?
• Kiedy brak zdolności do pracy skutkuje koniecznością przeniesienia pracownika do innej pracy (na inne stanowisko)?
• Dopuszczenie do pracy pracownika bez zdolności do pracy – konsekwencje dla przełożonych
• Ustalenie zdolności do pracy a możliwość udzielenia urlopu wypoczynkowego

2. Odpowiedzialność wykroczeniowa
• Za jakie nieprawidłowości można zostać ukaranym mandatem ? – katalog wykroczeń z prawa pracy
• Jak ustalić osobę winną popełnienia wykroczenia z prawa pracy, czyli kto płaci mandaty?
• Kto ponosi odpowiedzialność za dopuszczenie do pracownika bez ważnych badań profilaktycznych lub szkoleń bhp?
• Zakres odpowiedzialności kierowników/managerów oraz przedstawicieli służb kadrowych za ewentualne nieprawidłowości na gruncie prawa pracy
• Jakiej kwoty mandatu można się spodziewać w razie kontroli PIP?
• Po jakim czasie wykroczenia z zakresu prawa pracy ulegają przedawnieniu?

3. Zasady ochrony przed zwolnieniem pracowników korzystających z urlopu wychowawczego lub korzystających z obniżonego wymiaru czasu pracy (art.186(7) KP)
• W jakich sytuacjach nie można zwolnić pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego oraz obniżonego wymiaru czasu pracy (art. 186(8) KP)
• Kiedy likwidacja stanowiska pracy uchyla ochronę z art. 186(8) KP?
• W jaki sposób związek zawodowy zwiększa zakres ochrony przed zwolnieniem?
• Prawidłowe ustalenie biegu ochrony przed zwolnieniem
• Jakie informacje związane z korzystaniem z ochrony należy wskazać w świadectwie pracy?

4. Odpowiedzialność porządkowa pracownika
• Kiedy można nałożyć karę upomnienia, nagany a kiedy karę pieniężną
• Jak wiarygodnie dokumentować uchybienia pracownicze?
• Jak wysłuchać pracownika ? – wzór protokołu
• Czy nieprzyznanie/odebranie premii to kara?
• Jakie informacje dotyczące kar porządkowych musza się znaleźć w regulaminie pracy?
• Procedura nakładania kar porządkowych
• Konsekwencje niewysłuchania pracownika przed nałożeniem kary porządkowej
• Rola przełożonych w procesie nakładania kary porządkowej
• Kiedy najpóźniej można nałożyć na pracownika karę?
• Zwolnienie lekarskie pracownika a procedura nakładania kary
• Procedura odwołania się od kary: w jakim terminie i gdzie się można odwoływać?
• Rola związku zawodowego w procesie nakładania kary porządkowej
• Najczęstsze błędy pracodawców związane z nakładaniem kar porządkowych

5. Odpowiedzialność materialna („finansowa”) pracownika
• Kiedy pracownik jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej pracodawcy?
• Jaka jest maksymalna kwota odszkodowania, której pracodawca może się domagać od pracownika?
• Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność do trzykrotności wynagrodzenia, a kiedy w peł-nym zakresie?
• Wpływ zawarcia umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej na zasady odpowie-dzialności pracownika
• Czy za wadliwie wykonaną pracę pracownikowi przysługuje wynagrodzenie?
• Jak rozliczyć czas poświęcony przez pracownika na usuwanie wadliwie wykonanego towaru lub usługi?

6. Oddelegowanie pracownika do innej pracy
• Czy oddelegowanie pracownika do innej pracy musi nastąpić na piśmie?
• Czy w razie oddelegowania pracownika do innej pracy należy poddać pracownika badaniom profilaktycznym oraz szkoleniom bhp?
• Ile miesięcy z rzędu pracownik może być maksymalnie oddelegowany?
• Wynagrodzenie oddelegowanego pracownika
• Czy pracownik może odmówić oddelegowania?

Michał Olesiak

Michał Olesiak

Prawnik z 9-letnim stażem w PIP oraz ukończoną aplikacją sędziowską. Członek rady programowej miesięcznika „Kadry i Płace w Administracji”, autor publikacji wydawanych nakładem Głównego Inspektoratu Pracy, ZUS, wydawnictwa Presscom. Doświadczony trener prawa pracy, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych. Obecnie stale współpracuje z działami personalnymi pracodawców zatrudniających ponad 15.000 osób.

Wśród uczestników dotychczasowych szkoleń komercyjnych byli pracownicy działów odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi z sektora prywatnego (m.in.: Carslberg Shared Services Polska, ING Banku Śląskiego, TAURON Polska Energia S.A., , Philips Lighting Poland S.A., Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o., Michelin Polska, PZL Mielec, Hutchinson Poland Sp. z o.o., FCA Services Polska (FIAT), Lear Corporation Polska, Transgourmet Polska, Saint Gobain Construction Products Polska Sp. z o. o., Synthos S.A., Coty Polska, Enersys Polska sp. z o.o., Legrand Polska Sp. z o.o., PKP Energetyka,), a także Narodowego Banku Polskiego, Totalizatora Sportowego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Lasów Państwowych, PGNiG, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Śląskiego, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W trakcie szkoleń nacisk jest kładziony na praktyczne aspekty prezentowanych zagadnień. Omawiając poszczególne zagadnienia trener korzysta z tablicy multimedialnej ułatwiającej zrozumienie prezentowanych treści. Szkolenia są wzbogacane o liczne przykłady z praktyki zawodowej trenera. Materiały do każdego ze szkoleń stanowi prezentacja multimedialna wzbogacona o wyjaśnienia urzędów (PIP, MPiPS) oraz orzecznictwo sądowe.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Katarzyna Szyszkowska

Katarzyna Szyszkowska
Project Manager

+48 535 198 065
katarzyna.szyszkowska@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
399 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
10 marca 2023

Uwaga!
Rejestracja tylko do 10:00

Czas zakończenia
15:00
10 marca 2023

Nagranie
Udostępnione przez 7 dni tylko dla uczestników szkolenia online

Certyfikat
TAK – automatycznie do pobrania ze strony
(dla posiadaczy abonamentu)
TAK – wysłany po szkoleniu
(dla pozostałych uczestników)

Materiały
Opublikowane będą na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Call Now Button