Celem szkolenia jest przybliżenie najważniejszych zmian wprowadzonych najnowszą nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie w dniu 13 października 2022 r.

I. Prawo grup spółek
1. wprowadzenie pojęcia grup spółek
2. rola i uprawnienia spółki dominującej

a) wydawanie przez spółkę dominującą spółce zależnej wiążącego polecenia dotyczącego prowadzenia spraw spółki,
b) uprawnienie spółki dominującej dot. przymusowego wykupu wspólników lub akcjonariuszy mniejszościowych spółki zależnej,
c) prawo do przeglądania ksiąg i dokumentów spółki zależnej oraz żądania udzielenia przez nią informacji,
d) możliwość pociągnięcia spółki dominującej do odpowiedzialności odszkodowawczej za szkodę wyrządzoną wykonaniem wiążącego poleceń
e) nadzór nad realizacją interesu grupy spółek przez spółkę zależną jako obowiązek rady nadzorczej spółki dominującej,

3. obowiązek sprawozdawczy zarządu spółki zależnej na temat powiązań umownych ze spółką dominującą oraz wydanych przez nią wiążących poleceniach,
4. zwolnienie z odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wykonaniem wiążącego polecenia, jeśli działali oni w interesie grupy spółek,
5. uprawnienie wspólników lub akcjonariuszy mniejszościowych reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego dot. audytu rachunkowości oraz działalności grupy spółek,
6. uprawnienie wspólników lub akcjonariuszy mniejszościowych do żądania przeprowadzenia przymusowego odkupu ich udziałów lub akcji przez spółkę dominującą,

II. zmiany dotyczące rad nadzorczych spółek kapitałowych

1. obowiązek corocznego sporządzania i składania sprawozdania z działalności rady nadzorczej,
2. nowe uprawnienia do żądania informacji, dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień,
3. uczestnictwo biegłego rewidenta w posiedzeniach rady nadzorczej,
4. komitety rady nadzorczej,
5. zlecenie badania spraw z zakresu działalności lub majątku spółki,
6. nowe standardy podejmowania uchwał rady nadzorczej,
7. obowiązek protokołowania uchwał rady nadzorczej sp. z o.o.,
8. obowiązek ustawowy wyrażenia przez radę nadzorczą S.A. zgody na zawarcie transakcji przez spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną,
9. uregulowanie trybu funkcjonowania rady nadzorczej,

III. zmiany w zakresie organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej wedle wzoru dot. prostej spółki akcyjnej

1. zasada liczenia kadencji w pełnych latach obrotowych,
2. obowiązek zachowania należytej staranności, lojalności i tajemnicy przez członków zarządu i rady nadzorczej

IV. Zasada „business judgement rule”

V. nowe regulacje dot. zarządów spółek kapitałowych

1. obowiązek przekazywania radzie nadzorczej wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień o działalności spółki,
2. protokołowanie uchwał zarządu sp. z o.o. na wzór obecnej regulacji zarządu spółki akcyjnej i prostej spółki akcyjnej,
3. obowiązek niezwłocznego udzielania przez zarząd S.A. radzie nadzorczej S.A. informacji m.in. o uchwałach, sytuacji spółki, postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju oraz transakcjach i innych zdarzeniach wpływających lub mogących wpłynąć na sytuację majątkową spółki,

VI. rozbudowanie listy przestępstw, które uniemożliwiają sprawowanie funkcji w spółkach kapitałowych.

Bolesław Szyłkajtis

Bolesław Szyłkajtis
Adwokat
Partner Zarządzający LTCA

Bolesław jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie oraz partnerem zarządzającym w LTCA Legal. Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Posiada wieloletnie, bogate doświadczenie w prowadzeniu i rozwiązywaniu sporów oraz obsłudze prawnej klientów, w szczególności z branży budowlanej i deweloperskiej. Swoje doświadczenie zdobył m.in. przy realizacji kluczowych projektów budowlanych i infrastrukturalnych, takich jak budowy linii kolejowych, dworców, stadionów, obiektów przemysłowych, dróg ekspresowych, autostrad i nieruchomości deweloperskich. Świadczył doradztwo na rzecz polskich i zagranicznych spółek w największych inwestycjach i sporach budowlanych w Polsce. Bolesław reprezentował klientów w licznych procesach sądowych i arbitrażowych o wielomilionowej wartości charakteryzujących się najwyższym stopniem skomplikowania i złożoności. Doradzał również klientom przy realizacji wielu znaczących i prestiżowych inwestycji budowlanych. Swoje bogate doświadczenie zdobywał w renomowanych polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych, takich jak: JDP, DZP, CMS i Hoogells. W swojej praktyce kieruje się przede wszystkim indywidualnym podejściem do klientów zwracając szczególną uwagę na ich potrzeby biznesowe. Posiada szczególną umiejętność w szerokim, międzybranżowym podejściu do problemów klientów. Jest również doświadczonym prelegentem, który wielokrotnie występował na konferencjach i kongresach w branży budowlanej oraz prowadził liczne wykłady, warsztaty i panele, a także szkolenia dedykowane dla klientów. Obsługuje klientów w języku polskim, angielskim i niemieckim.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Maria Moskała

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
399 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
28 listopada

Uwaga!
Rejestracja tylko do 10:00

Czas zakończenia
15:00
28 listopada

Certyfikat
TAK – automatycznie do pobrania ze strony
(dla posiadaczy abonamentu)
TAK – wysłany po szkoleniu
(dla pozostałych uczestników)

Materiały
Opublikowane będą na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Nagranie
Opublikowane będzie na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Call Now Button