Od początku roku 2022 pracodawcy, zleceniodawcy i biura rachunkowe borykają się z coraz to nowymi „usprawnieniami” przepisów podatkowych. Zmiany wprowadzone Polskim Ładem oraz następujące po nich kolejne próby naprawy kontrowersyjnych rozwiązań stanowią nieustające wyzwanie dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie wynagrodzeń. Niech ten rok się wreszcie skończy, chciałoby się powiedzieć, jednakże zanim to nastąpi, służby kadrowo – płacowe czeka jeszcze jeden sprawdzian, a mianowicie prawidłowe sporządzenie formularzy podatkowych. Zapraszamy Państwa na szkolenie, na którym prześledzimy najważniejsze zmiany obejmujące płatników podatku PIT, przypomnimy także inne zagadnienia związane z rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych.

I. Prawidłowe sporządzanie informacji i deklaracji PIT za rok 2022, – rodzaje formularzy obowiązujących płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR), zasady wypełniania, forma i terminy ich przekazywania, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1 lipca 2022 r.

II. Opodatkowanie przychodów ze stosunku pracy w tym m.in.:
1. Rozszerzenie katalogu przychodów zwolnionych z opodatkowania a prawidłowe wypełnienie formularza PIT:
 zasiłek macierzyński wypłacany dla osób korzystających ze zwolnienia PIT-0
 świadczenia otrzymywane od pracodawcy przez emerytów lub rencistów
2. Składki na rzecz związków zawodowych a PIT-11
3. Wypłata dla pracownika przechodzącego na emeryturę a ulga dla seniora
4. Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracownika a obowiązek zwiększenia przychodu w PIT– praktyczne przykłady
5. Przychód podatkowy a podstawa naliczania składek ZUS – praktyczne przykłady

III. Zwolnienia podatkowe – wybrane problemy z uwzględnieniem m.in.:
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – limity zwolnień (świadczenia rzeczowe i pieniężne, zapomogi, dopłaty do wypoczynku), zakres zwolnienia – omówienie wybranych zagadnień
2. Wydatki na dokształcanie pracownika, zleceniobiorcy, menedżera – omówienie zwolnienia w oparciu o korzystne interpretacje organów podatkowych (wypłata dodatku szkoleniowego).
3. PIT dla młodych w roku 2021 – omówienie wybranych problemów.
4. Zwolnienia z opodatkowania prezentów i nagród o wartości nieprzekraczającej 200 zł, a przekazanie świadczeń o wyższej wartości.

IV. Pozostałe zagadnienia, w tym:
1. Przychód z innych źródeł, obowiązek wykazania w PIT – praktyczne przykłady
2. Nagrody, wygrana w konkursie, a zwolnienie z PIT – zasady opodatkowania wygranych uzyskiwany przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.
3. Należności wypłacane po zmarłym pracowniku (wynagrodzenia, odprawy pośmiertne, zapomogi, niespłacona pożyczka).
4. Pracownicze KUP przypomnienie zasad naliczania
5. Koszty dla twórcy – korzystanie i rozporządzanie prawami autorskimi.
6. Odszkodowanie, a rekompensata – stosowanie zwolnienia z podatku, czy obowiązek ujęcia w informacji PIT.
7. Podatkowe skutki nieprawidłowości rozliczonych składek ZUS (społecznej i zdrowotnej).
8. Umowy cywilnoprawne, przychody członków zarządu i rad nadzorczych – zasady rozliczania świadczeń w ramach osobiście wykonywanej działalności.
9. Rozliczanie należności wypłaconych dla nierezydenta – wysokość podatku, rodzaje formularzy właściwość urzędów skarbowych.

V. Zmiany wprowadzane od 1 stycznia 2023 r.
1. Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek przez więcej niż jednego płatnika.
2. Kwota zmniejszająca przy wypłacie świadczeń z działalności wykonywanej osobiście.
3. Jednolity wzór PIT-2, w którym zawierać się będą oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki.
4. Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek – rozszerzenie katalogu uprawnionych
5. Zasady postępowania z wnioskami i oświadczeniami składanymi płatnikowi (forma, okres obowiązywania,
6. Ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia podatku PIT.

VI. Pozostałe zmiany, w tym między innymi
1. Ograniczenie odpowiedzialności płatnika o której mowa w art. 26a § 2 Ordynacji podatkowej
2. Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
3. Rozliczanie osoby samotnie wychowującej dziecko

Katarzyna Furmańczyk

Katarzyna Furmańczyk

Licencjonowany doradca podatkowy, posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie zatrudnienia w organach podatkowych, gdzie kierowała pracą osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu postępowań podatkowych czy kontroli podatkowej. Doświadczony wykładowca, przeprowadziła setki szkoleń dla, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych, przedsiębiorców a także dla pracowników organów podatkowych, absolwentka UŁ, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Katarzyna Szyszkowska

Katarzyna Szyszkowska
Project Manager

+48 535 198 065
katarzyna.szyszkowska@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
399 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
28 listopada

Uwaga!
Rejestracja tylko do 10:00

Czas zakończenia
15:00
28 listopada

Nagranie
Szkolenie bez nagrania

Certyfikat
TAK – automatycznie do pobrania ze strony
(dla posiadaczy abonamentu)
TAK – wysłany po szkoleniu
(dla pozostałych uczestników)

Materiały
Udostępnione podczas szkolenia do pobrania i wysłane po szkoleniu na adres e-mail podany przy rejestracji

Call Now Button