Szkolenie ma na celu przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z tzw. podatkiem u źródła (WHT).

Podczas szkolenia omówione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące rezydencji podatkowej, należności podlegających WHT, certyfikatów rezydencji, obowiązków płatnika, poboru podatku, czy też obowiązków sprawozdawczych.

Dodatkowo, w sposób kompleksowy poruszana będzie problematyka zmian obowiązujących od 2019 r., obejmujących obowiązek dochowania należytej staranności oraz weryfikacji statusu beneficial owner

W ramach szkolenia przedstawione zostaną ponadto zmiany przewidziane w ustawie Polski Ład, obejmujące m.in. wprowadzenie tzw. mechanizmu”‘pay and refund”.

Szkolenie obejmuje praktyczne przedstawienie tematyki podatku u źródła z liczną ilością przykładów oraz wzorów dokumentów, jak również wskazówkami doświadczonego eksperta w tej materii.

I. Rewolucyjne zmiany w podatku u źródła
1. Zmiany od 1 stycznia 2019 r.:
a) Wprowadzenie obowiązku dochowania tzw. należytej staranności – przesłanki należytej staranności.

b) Obowiązek weryfikacji statusu kontrahenta jako tzw. beneficial owner – jak zweryfikować kontrahenta

c) Praktyczne przykłady dochowania należytej staranności – case study + prezentacja oprogramowania do dochowania należytej staranności.

2. Polski Ład – zmiany od 1 stycznia 2022 r.

a) Nowe zasady poboru podatku od płatności powyżej 2 mln PLN – mechanizm „pay and refund”.

b) Ograniczenie stosowania mechanizmu pay and refund (podmioty powiązane i należności bierne)

c) Oświadczenie płatnika i opinia o stosowaniu preferencji jako sposoby na niepobieranie podatku po przekroczeniu limitu 2 mln PLN.

d) Kto, kiedy i na jakich zasadach może wystąpić o opinię?

e) Nowe zasady zwrotu podatku u źródła.

f) Umożliwienie korzystania z kopii certyfikatów rezydencji.

 

II. Podatek u źródła – zagadnienia podstawowe, zasady poboru podatku.

1. Podatek u źródła – informacje podstawowe:

a) pojęcie podatku u źródła – elementy konstrukcyjne podatku,
b) źródła prawa,
c) podstawowe zasady związane z poborem podatku u źródła.

2. Znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, znaczenie Modelowej Konwencji OECD oraz Komentarza do Modelowej Konwencji OECD (konstrukcja umów, prawidłowa wykładnia postanowień umów).

3. Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy w CIT i PIT

4. Siedziba i miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:

a) miejsce zamieszkania osoby fizycznej (miejsce zamieszkania w więcej niż jednym państwie,
b) siedziba zarządu osoby prawnej (siedziba zarządu osoby prawnej w innym państwie niż jej siedziba).

5. Zakład podatkowy – kiedy mamy do czynienia z zakładem?

6. Szeroki katalog należności podlegających obowiązkowi pobrania podatku u źródła.

7. Zasady opodatkowania odsetek – odsetki w ustawie o CIT i PIT, a odsetki w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
8. Interpretacje i orzeczenia w zakresie odsetek – m.in. cash pooling / kapitalizacja odsetek.

9. Zasady opodatkowania należności licencyjnych – należności licencyjne w ustawie o CIT i PIT a należności licencyjne w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

10. Szczególne rodzaje należności licencyjnych – m.in. programy komputerowe i urządzenia przemysłowe.

11. Zwolnienie z obowiązku pobrania podatku u źródła od odsetek i należności licencyjnych dla podmiotów powiązanych.

12. Dywidendy w ustawie o CIT i PIT oraz dywidendy w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

13. Zwolnienie z obowiązku pobrania podatku u źródła od dywidend dla podmiotów powiązanych.

14. Bilety lotnicze.

15. Zakup usług o charakterze niematerialnym w ustawie o CIT i PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowani.

16. Wybrane przykłady usług niematerialnych na bazie najnowszych orzeczeń i interpretacji.

17. Zyski z przedsiębiorstw – jak postępować przy usługach niematerialnych w zakresie stosowania UPO.

18. Inne wybrane należności – dochody z nieruchomości, wynagrodzenia członków rad nadzorczych i dyrektorów.

19. Certyfikat rezydencji – problemy praktyczne:

a) znaczenie certyfikatów rezydencji,
b) forma certyfikatów rezydencji – oryginał czy kopia (zmiana podejścia organów podatkowych w zakresie certyfikatów elektronicznych),
c) dane niezbędne dla uznania dokumentu za certyfikat rezydencji / dokumenty nieuznawane za certyfikaty rezydencji,
d) data ważności certyfikatu rezydencji,
e) certyfikaty rezydencji a przepisy antycovidowe

20. Problemy praktyczne związane z poborem podatku u źródła:

a) kurs waluty stosowany do obliczenia wysokości podatku u źródła,
b) pobrany podatek u źródła jako koszt uzyskania przychodu,
c) problem tzw. ubruttowienia,

21. Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne:

a) deklaracja CIT 10 Z / PIT 8AR (data złożenia, wymagane informacje),
b) informacja IFT – 2/2R / IFT – 1/1R (data złożenia, wymagane informacje),
c) pozostałe obowiązki dokumentacyjne i informacyjne (m.in. ORD-U, CIT – 8O).

Marcin Zarzycki

Marcin Zarzycki
Adwokat, Doradca Podatkowy
Partner Zarządzający LTCA

Marcin jest adwokatem i doradcą podatkowym oraz Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wieloletni praktyk i ekspert z zakresu prawa gospodarczego, podatkowego i zarządzania ryzykiem prawnym i podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w krajowych i międzynarodowych firmach doradczych, jako specjalista z zakresu podatków dochodowych oraz wdrażania tax compliance. Marcin reprezentował klientów w ponad 100 postępowaniach podatkowych, sądowo – administracyjnych i karnoskarbowych. Wspólnie z zespołem LTCA jest laureatem prestiżowych rankingów Rzeczypospolitej i Dziennika Gazeta Prawna. Doświadczony wykładowca, prelegent na studiach podyplomowych oraz na ponad 900 szkoleniach m.in. z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, procedury podatkowej, cen transferowych, podatku u źródła, fuzji i przejęć oraz compliance. Autor wielu specjalistycznych publikacji prawnych i podatkowych. Włada biegle językiem angielskim.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Maria Moskała

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
299 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
08 grudnia

Uwaga!
Rejestracja tylko do 10:00

Czas zakończenia
15:00
08 grudnia

Certyfikat
TAK

Materiały
TAK