Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z prawidłową prezentacją przychodów i kosztów w sprawozdaniu finansowym. Omówione zostaną zasady przypisywania przychodów i kosztów do właściwych segmentów RZIS.

1. Przychody i koszty w działalności podstawowej
• Prezentowanie przychodów ze sprzedaży i ich zmniejszeń
• Informacja dodatkowa a przychody
• Koszty wg rodzaju a koszty wg układu kalkulacyjnego
• Zmiana stanu produktów
2. Przychody i koszty pozostałe operacyjne
• Prezentowanie skutków rozchodu niefinansowych aktywów
• Odpisy aktualizujące
• Zasady tworzenia i rozwiazywania rezerw
• Dotacje i inne dofinansowania
• Inne pozostałe przychody i koszty operacyjne – przykłady
3. Przychody i koszty finansowe
• Prezentowanie skutków rozchodu finansowych aktywów
• Skutki wyceny aktywów finansowych
• Różnice kursowe
• Inne pozostałe przychody i koszty finansowe – przykłady

Katarzyna Trzpioła

dr Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komitetu Standardów Rachunkowości. Aplikant biegłego rewidenta w firmie z międzynarodowym kapitałem. Autorka licznych publikacji w prasie fachowej oraz książek m.in. „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”, „Znowelizowana ustawa o rachunkowości – tekst jednolity z praktycznym komentarzem”, „Komentarz do nowelizacji ustawy o rachunkowości”, (Wydawnictwo Wiedza i praktyka). Doświadczony wykładowca z dziedziny rachunkowości dla praktyków, na studiach podyplomowych, na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów i doradców podatkowych oraz szkoleniach otwartych i zamkniętych. Dotychczas przeprowadziła ponad 500 szkoleń. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami rachunkowości finansowej wg UoR i MSSF oraz podatków w rachunkowości.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Katarzyna Szyszkowska

Katarzyna Szyszkowska
Project Manager

+48 535 198 065
katarzyna.szyszkowska@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
399 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
25 stycznia 2023

Uwaga!
Rejestracja tylko do 10:00

Czas zakończenia
15:00
25 stycznia 2023

Certyfikat
TAK – automatycznie do pobrania ze strony
(dla posiadaczy abonamentu)
TAK – wysłany po szkoleniu
(dla pozostałych uczestników)

Materiały
Opublikowane będą na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Nagranie
Opublikowane będzie na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Call Now Button