Szkolenie poświęcone będzie omówieniu zasad ujmowania i wyceny rozrachunków z kontrahentami w księgach i sprawozdaniu. Wspólnie z uczestnikami omówione będą nie tylko zasady wynikające z rachunkowości, ale tez prawa cywilnego i gospodarczego.

1. Definicja rozrachunków i regulacje prawne w zakresie ich ujmowania
2. Rozrachunki z kontrahentami a aktywa finansowe i zobowiązania finansowe –dlaczego to zagadnienie jest istotne
3. Wycena rozrachunków z kontrahentami na dzień ich ujęcia w księgach rachunkowych
• Ujmowanie należności
• Ujmowanie zobowiązań
• Rozrachunki w walutach obcych
4. Wycena rozrachunków z kontrahentami na dzień rozliczenia (uregulowania) należności/zobowiązań
• Ujmowanie płatności
• Kompensaty
• Rozliczanie różnic kursowych
5. Wycena rozrachunków z kontrahentami na dzień bilansowy
• Naliczanie odsetek
• Naliczanie rekompensat
• Naliczanie kar i odszkodowań
• Odpisy aktualizujące
• Wyłączenie należności nieściąganych i przedawnionych oraz umorzonych
• Wyłącznie zobowiązań przedawnionych i umorzonych
6. Inwentaryzacja rozrachunków z kontrahentami
7. Prezentacja rozrachunków w sprawozdaniu finansowym

Katarzyna Trzpioła

dr Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komitetu Standardów Rachunkowości. Aplikant biegłego rewidenta w firmie z międzynarodowym kapitałem. Autorka licznych publikacji w prasie fachowej oraz książek m.in. „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”, „Znowelizowana ustawa o rachunkowości – tekst jednolity z praktycznym komentarzem”, „Komentarz do nowelizacji ustawy o rachunkowości”, (Wydawnictwo Wiedza i praktyka). Doświadczony wykładowca z dziedziny rachunkowości dla praktyków, na studiach podyplomowych, na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów i doradców podatkowych oraz szkoleniach otwartych i zamkniętych. Dotychczas przeprowadziła ponad 500 szkoleń. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami rachunkowości finansowej wg UoR i MSSF oraz podatków w rachunkowości.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Katarzyna Szyszkowska

Katarzyna Szyszkowska
Project Manager

+48 535 198 065
katarzyna.szyszkowska@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
399 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
20 lutego 2023

Uwaga!
Rejestracja tylko do 10:00

Czas zakończenia
15:00
20 lutego 2023

Certyfikat
TAK – automatycznie do pobrania ze strony
(dla posiadaczy abonamentu)
TAK – wysłany po szkoleniu
(dla pozostałych uczestników)

Materiały
Opublikowane będą na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Nagranie
Opublikowane będzie na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Call Now Button