Celem szkolenia jest spojrzenie na środki trwałe w świetle prawa bilansowego w tym MSR/MSSF, ustalenie podobieństw i różnic względem regulacji podatkowych. Zagadnienia będą omawiane w sposób równoległy ( jednoczesny), tak jak ma to miejsce w praktyce. Każdy blok zagadnień zilustrowany będzie przykładami będzie zawierał też ćwiczenia rozwiązywane przez uczestników warsztatów wspólnie z prowadzącym.

Osoby, do których kierowane jest szkolenie: Pracownicy działów finansowo-księgowych oraz pracownicy innych merytorycznych komórek, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie ewidencji środków trwałych.

 1. Pojęcie rzeczowych aktywów trwałych w prawie –UoR / MSR/MSSF a przepisy CIT/PIT
 • Definicje i klasyfikacje środków trwałych
 • Wykorzystanie KŚT 2016
 • Grupy środków trwałych w tym obiekty socjalne,
 • Kryteria zaliczania składników do środków trwałych, w tym możliwości uproszczeń,
 • Prawo wieczystego użytkowania gruntów
 • Środek trwały czy wartość niematerialna i prawna – wybrane problemy z praktyki nabywania

 

 1. Zasady prowadzenia ewidencji
 • Dokumenty księgowe dotyczące środków trwałych i ich obieg
 • Księgowanie typowych operacje w tym sprzedaż środków trwałych, likwidacja środków trwałych
 • Inwentaryzacja środków trwałych i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych

 

 1. Wartość początkowa i jej ustalanie
 • Ustalenie wartości początkowej nabywanych środków trwałych tym kosztów finasowania zewnętrznego
 • Koszt wytworzenia środków trwałych wytwarzanych we własnym zakresie
 • Ulepszenia a remonty środków trwałych
 • Przykłady: ustanie ceny nabycia środków trwałych nabytych ze środków własnych jednostki w kraju i za granicą, uwzględnianie odroczonych terminów zapłaty, zakup ze środków kredytowych, dotacji, zakup na raty, ustalanie kosztu wytworzenia środka trwałego w tym przerwy w procesie inwestycyjnym, analiza nakładów na ulepszenie i remont

 

 1. Amortyzacja środków trwałych
 • Okres użyteczności,
 • Zasady amortyzacji w tym wpływ wartości rezydualnej
 • Zasady amortyzacji podatkowej i jej optymalizacji po zmianach 2021 r.
 • Weryfikacja okresów i stawek amortyzacyjnych
 • Konsekwencje rozbieżności amortyzacji w rachunkowości i podatku dochodowym
 • Przykłady: możliwości zastosowania różnych metod i stawek amortyzacji rachunkowo podatkowej, obniżanie i podwyższanie stawek, optymalizacja stawek amortyzacyjnych, amortyzacja ulepszonego środka trwałego

 

 1. Szczególne zagadnienia
 • Utrata wartości środków trwałych
 • Środki trwałe pozyskane z dotacji
 • Korekty amortyzacji w związku z dotacją otrzymaną po OT środka trwałego
 • Zwroty dotacji a wartość środków trwałych
 • Inwestycje bez efektu gospodarczego
 • Samochód a podatek dochodowy i VAT
 • Środki trwałe w leasingu

 

 1. Prezentacja informacji o środkach trwałych w sprawozdaniu finansowym
 • Ujęcie w bilansie
 • Ujęcie skutków transakcji na aktywach trwałych w rachunku zysków i strat
 • Informacja dodatkowa a aktywa trwałe
Katarzyna Trzpioła

dr Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komitetu Standardów Rachunkowości. Aplikant biegłego rewidenta w firmie z międzynarodowym kapitałem. Autorka licznych publikacji w prasie fachowej oraz książek m.in. „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”, „Znowelizowana ustawa

o rachunkowości – tekst jednolity z praktycznym komentarzem”, „Komentarz do nowelizacji ustawy o rachunkowości”, (Wydawnictwo Wiedza i praktyka). Doświadczony wykładowca z dziedziny rachunkowości dla praktyków, na studiach podyplomowych, na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów i doradców podatkowych oraz szkoleniach otwartych i zamkniętych. Dotychczas przeprowadziła ponad 500 szkoleń. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami rachunkowości finansowej wg UoR i MSSF oraz podatków w rachunkowości.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Maria Moskała

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
199 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
22 października

Czas zakończenia
15:00
22 października

Certyfikat
TAK

Materiały
TAK

 • DOSTĘP TESTOWY

  DOSTĘP TESTOWY DO AKADEMII LTCA