W trakcie zajęć omówimy najważniejsze zagadnienia dotyczące urlopów wypoczynkowych. Uczestnicy dowiedzą się m.in. w jakich sytuacjach pracodawca może narzucić pracownikowi wykorzystanie urlopu, a kiedy to pracownik ma prawo rozpocząć urlop bez zgody pracodawcy. Wskażemy okoliczności, w jakich pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie. W oparciu o stanowiska prezentowane przez Ministerstwo Pracy wyjaśnimy czy osoby przebywające na kwarantannie lub izolacji mogą korzystać z urlopu wypoczynkowego. Doprecyzujemy czy udzielenie 14 dni odpoczynku urlopowego to jedynie uprawnienie czy może obowiązek pracodawcy. Poza ułatwieniem wykonywania swoich czynności służbowych Uczestnicy otrzymają informacje odnośnie unikania ponoszenia przez pracodawcę odpowiedzialności z tytułu roszczeń dotyczących urlopów wypoczynkowych. Uczestnicy będą mogli również dużo lepiej przygotować się do postępowania kontrolnego obejmującego urlopy wypoczynkowe. Ponadto, poruszane zagadnienia pozwolą na zażegnanie wszelkich potencjalnie konfliktowych i spornych sytuacji odnośnie udzielania urlopów, które mogą pojawić się w relacji pracodawca – pracownik.

Osoby, do których kierowane jest szkolenie: Pracodawcy, pracownicy działów kadrowo-płacowych, osoby kierujące pracownikami.

Materiały wykorzystywane w trakcie szkolenia: aktualny stan prawny, orzecznictwo Sądu Najwyższego, stanowiska urzędów (m.in. Ministerstwo Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy), poglądy prezentowane w literaturze prawa pracy.

I. Udzielanie urlopu:
1. Urlop wypoczynkowy a kwarantanna i izolacja. Czy kwarantanna lub izolacja przerywa bieg rozpoczętego urlopu? Czy pobyt na kwarantannie lub izolacji powoduje przesunięcie terminu urlopu, który jeszcze się nie rozpoczął? Czy pracownicy podczas kwarantanny i izolacji w warunkach domowych mogą korzystać z urlopu?
2. W jaki sposób pracodawca może udzielić urlopu? Czy wnioski urlopowe muszą mieć formę pisemną?
3. W jakich sytuacjach pracownik może rozpocząć urlop bez zgody przełożonego,
a kiedy to pracodawca może narzucić podwładnemu wykorzystanie urlopu?
4. Wypoczynek trwający 14 dni – uprawnienie czy obowiązek? W jakich sytuacjach jedna część urlopu nie musi trwać 14 dni kalendarzowych?
5. Jak prawidłowo udzielać urlopu pracownikom, którzy pracują dłużej lub krócej niż po 8 godzin dziennie (np. równoważny czas pracy, niepełny wymiar czasu pracy)?
6. Udzielanie urlopu przy zmianie etatu w trakcie roku kalendarzowego?
7. Kiedy pracodawca może obniżyć urlop za dany rok kalendarzowy?
8. Jak prawidłowo obliczyć wymiar urlopu pracownika podejmującego zatrudnienie
w trakcie roku kalendarzowego? W jakiej sytuacji pracownik przyjmowany do pracy
w trakcie roku kalendarzowego nie nabywa prawa do urlopu?

II. Urlop na żądanie:
1. W jakiej formie pracownik może zgłosić chęć skorzystania z urlopu na żądanie?
2. Do kiedy pracownik ma zgłosić informację o urlopie na żądanie?
3. W jakich sytuacjach pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?
4. Czy pracownicy pracujący dłużej lub krócej niż 4 godziny (np. równoważny czas pracy, niepełny wymiar czasu pracy) również mają prawo do 4 dni urlopu na żądanie?

III. Urlop zaległy:
1. Czy pracodawca może narzucić pracownikowi wykorzystanie urlopu zaległego?
2. Do kiedy najpóźniej pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu zaległego? Czy zamiast udzielać niewykorzystanego urlopu zaległego pracodawca może wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny?
3. Jakie są skutki naruszenia obowiązku udzielenia urlopu zaległego?
4. Czy pracownik może wykorzystać urlop zaległy bez zgody pracodawcy?

IV. Pozostałe zagadnienia dotyczące urlopów wypoczynkowych:
1. Kiedy pracownik nabywa prawo do pierwszego urlopu? Czy pracodawca ma obowiązek zaokrąglać pierwszy urlop do pełnego dnia? Jak obliczać liczbę dni pierwszego urlopu w razie rozwiązania umowy o pracę?
2. Czy pracodawca może udzielić urlopu po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni?
3. Przeniesienie terminu urlopu i przerwanie urlopu. Czy zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad dzieckiem przerywa bieg trwającego urlopu?
4. Urlop uzupełniający. Czy można udzielić urlopu w wyższym wymiarze przed nabyciem do niego prawa przez pracownika?
5. Jak długo należy przechowywać dokumentację związaną z ubieganiem się
i korzystaniem z urlopu?
6. Dodatkowy urlop pracowników niepełnosprawnych. Jak prawidłowo obliczyć rok pracy, po upływie którego nabywa się prawo do takiego urlopu?
7. Jak prawidłowo wskazać liczbę dni wykorzystanego urlopu w treści świadectwa pracy? Czy należy uwzględniać również dni urlopu, za które wypłacono ekwiwalent pieniężny?
8. Okolicznościowe zwolnienia od pracy. Jak udokumentować zaistnienie okoliczności uprawniającej do dodatkowego dnia wolnego (np. ślub, pogrzeb, urodziny dziecka)? Czy pracodawca może przechowywać w aktach osobowych pracownika skrócone odpisy aktu urodzenia lub małżeństwa? Czy zgodne z prawem jest wykorzystanie takiego zwolnienia od pracy po zaistnieniu takiej okoliczności (np. miesiąc po dacie ślubu)?

Michał Podsiedlik

Michał Podsiedlik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, a także studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Doświadczenie zawodowe w charakterze rzecznika prasowego oraz w pracownika działu kadr. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy (czas pracy, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, urlopy wypoczynkowe, uprawnienia związane z rodzicielstwem, mobbing i nierówne traktowanie w zatrudnieniu, dokumentacja pracownicza) dla rozmaitych grup odbiorców (m.in. pracodawcy, osoby kierujące pracownikami, pracownicy działów kadr i płac, społeczni inspektorzy pracy, studenci).

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Katarzyna Szyszkowska

Katarzyna Szyszkowska
Project Manager

+48 535 198 065
katarzyna.szyszkowska@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
199 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
27 października

Czas zakończenia
15:00
27 października

Certyfikat
TAK

Materiały
TAK

  • DOSTĘP TESTOWY

    DOSTĘP TESTOWY DO AKADEMII LTCA