Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Uzyskają Państwo wiedzę, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z organami zatrudnienia, organami podatkowymi i ZUS.
Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy regulujące kwestie przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i przypadki gdy nie jest ono wymagane), opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Polsce przez cudzoziemców i za granicą przez Polaków (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i krajowe przepisy podatkowe) oraz przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej.
Udział w szkoleniu pozwoli na wyczerpujące poznanie i zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania wiedzy z tego zakresu.

Adresaci szkolenia
Szkolenie kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych.

1. Pobyt cudzoziemców w Polsce
2. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej
a) Obywatele Unii Europejskiej
b) Obywatele państw trzecich – Ukrainy, Rosji, Białorusi
c) Pobyt czasowy a pobyt stały
3. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej w okresie epidemii
a) Kto może wjechać do Polski?
b) Kto jest kierowany na kwarantannę?
c) Kto jest zwolniony z kwarantanny?
d) Pobyt cudzoziemców w Polsce w okresie epidemii
(1) Przedłużenie terminów legalnego pobytu w Polsce
(2) Przedłużenie terminów opuszczenia Polski
(3) Terminy składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i stały
(4) Ważność dokumentów pobytowych cudzoziemców (wizy, karty pobytu)
(5) Obowiązki informacyjne organów administracji
4. Legalizacja pobytu cudzoziemców – usprawnienie procedur i wprowadzenie procedur dla osób przyjeżdżających do pracy u przedsiębiorców prowadzących działalność o strategicznym znaczeniu dla Polski
5. Praca cudzoziemców na terenie Polski
a) Praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej
b) Obywatele państw sąsiadujących z Polską, zmiany planowane od 2019 r.
c) Zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia
d) Zezwolenie na pracę
e) Zmiany obowiązujące od 2018 r. – nowa procedura oświadczeniowa oraz nowy typ zezwoleń na pracę sezonową (w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce)
f) Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2018.
g) Zmiany od 2022 r. – wydłużenie okresu pracy na podstawie oświadczenia, preferencje dla niektórych branż
h) Ułatwienia dla osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji
i) Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń – sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Praca cudzoziemców na terenie Polski w okresie epidemii
a) Przedłużenie okresów ważności zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu pracy,
b) Terminy do składania wniosków o przedłużenie zezwoleń
c) Zmiana warunków pracy cudzoziemca w okresie epidemii
d) Świadczenia postojowe i inne dla cudzoziemców
7. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców.
a) Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
b) Miejsce zamieszkania
c) Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
d) Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych
e) Opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym
f) Ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym
g) Ulgi podatkowe, z których mogą skorzystać cudzoziemcy (w tym ulga dla młodych):
(1) Zasady korzystania z ulgi dla młodych, oświadczenia składane pracodawcom,
(2) Ulga dla młodych w przypadku cudzoziemców
h) Zasady występowania o nadpłaty podatku
i) Certyfikat rezydencji
j) Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce
k) Obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców
l) Praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu – informacje ORD-W1
8. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce
a) Zasada jednego ustawodawstwa
b) Zasada równego traktowania
c) Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania
d) Zasada zachowania praw nabytych
e) Wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy
f) Pracownicy delegowani
g) Pracownicy transportu międzynarodowego
h) Pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich
i) Działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie
j) Podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce
k) Ubezpieczenia obywateli państw trzecich.

Mariusz Makowski

Mariusz Makowski
Doradca Podatkowy

Doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki,  ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku “Ekspert Księgowy”. Jest m. in. autorem książek: „Rozliczanie dochodów zagranicznych. Poradnik Gazety Prawnej 2/2020”, „Exit tax – podatek od wyprowadzki. Poradnik Gazety Prawnej 5/2019”, „Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r.” (Infor 2018), „Ceny transferowe. Dokumentacja w 2018 r. (Infor 2018), „Zatrudnianie cudzoziemców – rewolucyjne zmiany, Poradnik Gazety Prawnej 9/17” (Infor 2017), “Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne” (Difin, 2008). Prowadził szkolenia dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Telewizji Polskiej, Fiat, Amica Wronki, Orlen, Unilever, Deloitte, Polimex – Mostostal i in.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Katarzyna Szyszkowska

Katarzyna Szyszkowska
Project Manager

+48 535 198 065
katarzyna.szyszkowska@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
299 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
26 stycznia

Uwaga!
Rejestracja tylko do 10:00

Czas zakończenia
15:00
26 stycznia

Certyfikat
TAK
(1 dla osoby posiadającej abonament)

Materiały
Dostępne na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu

Nagranie
Dostępne na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu