W dobie kryzysu i zmniejszającej się rentowności umiejętność szczegółowej i poprawnej kalkulacji odgrywa coraz większe znaczenie. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną nowoczesne metody kalkulacji kosztów i ustalania cen. Przedstawione narzędzia zróżnicowane będą, tak aby można było je stosować w przedsiębiorstwach z różnych branż. Omawiane narzędzia rachunkowości zgodne są z aktualnymi wymogami rachunkowości finansowej i zarządczej.

Cel: Prezentacja nowoczesnych narzędzi kalkulacji kosztów i ustalania cen spełniających wymogi rachunkowości finansowej i zarządczej

Wiedza i umiejętności:
Zdobycie wiedzy w stopniu umożliwiającym samodzielne zaprojektowanie i obsługę systemu kalkulacji kosztów.

Część 1 – Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej

Identyfikacja centrów kosztów uwzgledniająca wymogi zasobowo procesowego rachunku kosztów takie jak:
1. Kalkulację kosztów wytworzenia
2. Rozliczenie świadczeń wzajemnych
3. Identyfikację kosztów pojedynczych zasobów
4. Procesy optymalizacyjne
5. Zakresy odpowiedzialności za koszty
6. Systemy motywacyjne

Projektowanie planu kont z uwzględnieniem wymogów rachunkowości finansowej i zarządczej
1. Kont zespołów 4 i 5
2. Adaptacja planu kont do wymogów controllingu strategicznego i operacyjnego

Reguły doboru technik rozliczeń kosztów działalności pomocniczej
1. Metody ewidencyjne i automatyczne
2. Według reguły normalnej zdolności produkcyjnej
3. Według stawek planowanych
4. Jednoparametrowe oraz wieloparametrowe
5. Świadczeń wzajemnych
6. Według reguły normalnej zdolności produkcyjnej z identyfikacją kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej
7. Zasady doboru metody do specyfiki rozliczanych kosztów
8. Uwzględnienie istotności kosztów w doborze metod ich rozliczania

Przykłady rozliczeń kosztów działalności pomocniczej uwzgledniające istotność poszczególnych działalności dla:
1. Remontów i utrzymania ruchu
2. Nieruchomości
3. Transportu
4. Informatyki
5. Energii
6. Mediów

Przekłady budowy wieloetapowych procesów rozliczeń kosztów działalności pomocniczej

Część 2 – Kalkulacja kosztów wytworzenia i cen sprzedaży

Metody kalkulacji kosztu wytworzenia
1. Podziałowa prosta
2. Podziałowa prosta ze współczynnikami
3. Doliczeniowa
4. Fazowa
5. Dla produkcji skojarzonej
6. Zasady doboru metody kalkulacji do rodzaju prowadzonej działalności

Uwzględnienie w kalkulacji
1. Produkcji niezakończonej
2. Różnych wariantów zaawansowania produkcji niezakończonej
3. Wykorzystania normalnej zdolności produkcyjnej

Przykład tworzenia zaawansowanej kalkulacji kosztów i cen uwzgledniającej wieloetapowy proces produkcji oddzielnie rozliczającej koszty
1. Bezpośrednie,
2. Gniazd produkcyjnych zmienne
3. Gniazd produkcyjnych stałe
4. Ogólnowydziałowe zmienne
5. Ogólnowydziałowe stałe
6. Koszty ogólnego zarządu
7. Zysk
8. Koszty niewykorzystanej zdolności produkcyjnej
9. Doliczenie kosztów z zakresu rachunkowości zarządczej takich jak kosztów należności czy zamrożenie środków obrotowych w produkcji.

Zasady stabilizowania wartości kosztów wytworzenia w poszczególnych miesiącach
1. Zastosowanie rozliczeń międzyokresowych kosztów
2. Rozliczenie według stawek planowanych

Koszty niewykorzystanego potencjału
1. Obszary identyfikacji kosztów niewystanego potencjału według reguł rachunkowości finansowej i zarządczej
2. Metody techniczne identyfikacji kosztów niewykorzystanego potencjału
3. Klasyfikacja kategorii kosztów niewykorzystanego potencjału na zwiększające standard działalności, związane z utrzymaniem gotowości oraz rzeczywiście wynikające z niewykorzystanego potencjału
4. Ujęcie kosztów niewykorzystanego potencjału w kalkulacji cen
5. Zasady identyfikacji kosztów niewykorzystanego potencjału na kontach księgowych według reguł rachunkowości finansowej i zarządczej
6. Prezentacja kosztów niewykorzystanego potencjału w rachunku zysków i strat według zasad rachunkowości zarządczej
7. Wskaźniki określające stopień wykorzystania potencjału

Michał Chalastra

Michał Chalastra

Specjalista z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i zintegrowanych systemów informacyjnych. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Członek Rady Programowej i redaktor czasopisma „Controlling i Zarządzanie”. Autor wielu artykułów z zakresu rachunkowości i controllingu. Konsultant, zrealizował liczne praktyczne wdrożenia systemów controllingu.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Katarzyna Szyszkowska

Katarzyna Szyszkowska
Project Manager

+48 535 198 065
katarzyna.szyszkowska@ltca.pl

Cena z abonamentem
799 PLN + VAT

Cena bez abonamentu
999 PLN + VAT

Dzień 1
10:00 – 15:00
30 marca 2023

Dzień 2
10:00 – 15:00
31 marca 2023

Nagranie
Warsztaty bez nagrania

Call Now Button