Prezentacja szkolenia:
W dobie kryzysu i zmniejszającej się rentowności umiejętność szczegółowej i poprawnej kalkulacji odgrywa coraz większe znaczenie. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną nowoczesne metody kalkulacji kosztów i ustalania cen. Przedstawione narzędzia zróżnicowane będą, tak aby można było je stosować w przedsiębiorstwach z różnych branż. Omawiane narzędzia rachunkowości zgodne są z aktualnymi wymogami rachunkowości finansowej i zarządczej.

Cel: Prezentacja nowoczesnych narzędzi kalkulacji kosztów i ustalania cen spełniających wymogi rachunkowości finansowej i zarządczej

Wiedza i umiejętności:
Zdobycie wiedzy w stopniu umożliwiającym samodzielne zaprojektowanie i obsługę systemu kalkulacji kosztów.

I. Subsydiowanie skrośne jako czynnik niepoprawnej kalkulacji
1. Identyfikacja zjawiska subsydiowania skrośnego
2. Przykłady praktyczne subsydiowania skrośnego
3. Negatywny wpływ subsydiowania skrośnego na wynik kalkulacji
II. Metody kalkulacji kosztu wytworzenia
1. Podziałowa prosta
2. Podziałowa prosta ze współczynnikami
3. Doliczeniowa
4. Fazowa
5. Dla produkcji skojarzonej
6. Zasady doboru metody kalkulacji do rodzaju prowadzonej działalności

III. Uwzględnienie w kalkulacji
1. Produkcji niezakończonej
2. Różnych wariantów zaawansowania produkcji niezakończonej
3. Wykorzystania normalnej zdolności produkcyjnej

IV. Przykład tworzenia zaawansowanej kalkulacji kosztów uwzgledniającej wieloetapowy proces produkcji oddzielnie rozliczającej koszty
1. Bezpośrednie
2. Gniazd produkcyjnych zmienne
3. Gniazd produkcyjnych stałe
4. Ogólnowydziałowe zmienne
5. Ogólnowydziałowe stałe
6. Koszty ogólnego zarządu
7. Zysk
8. Koszty niewykorzystanej zdolności produkcyjnej
9. Doliczenie kosztów z zakresu rachunkowości zarządczej w kalkulacji takich jak kosztów należności czy zamrożenie środków obrotowych w produkcji.

V. Zasady stabilizowania wartości kosztów wytworzenia w poszczególnych miesiącach
1. Zastosowanie rozliczeń międzyokresowych kosztów
2. Rozliczenie według stawek planowanych
VI. Koszty niewykorzystanego potencjału
1. Obszary identyfikacji kosztów niewystanego potencjału według reguł rachunkowości finansowej i zarządczej
2. Metody techniczne identyfikacji kosztów niewykorzystanego potencjału
3. Klasyfikacja kategorii kosztów niewykorzystanego potencjału na zwiększające standard działalności, związane z utrzymaniem gotowości oraz rzeczywiście wynikające z niewykorzystanego potencjału
4. Ujęcie kosztów niewykorzystanego potencjału w kalkulacji cen
5. Zasady identyfikacji kosztów niewykorzystanego potencjału na kontach księgowych według reguł rachunkowości finansowej i zarządczej
6. Prezentacja kosztów niewykorzystanego potencjału w rachunku zysków i strat według zasad rachunkowości zarządczej
7. Wskaźniki określające stopień wykorzystania potencjału

VII. Koszty sprzedaży i ich rozliczania
1. Identyfikacja kategorii kosztów sprzedaży według wymogów controllingu
2. Adaptacja konta księgowego do szczegółowego rejestrowania kosztów sprzedaży
3. Wpływ szczegółowych kosztów sprzedaży na indywidualną kalkulację cen

VIII. Rachunek marżowy według reguł rachunkowości zarządczej kompatybilny z kalkulacyjnym wariantem rachunku zysków i strat w rachunkowości finansowej

Michał Chalastra

Michał Chalastra

Specjalista z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i zintegrowanych systemów informacyjnych. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Członek Rady Programowej i redaktor czasopisma „Controlling i Zarządzanie”. Autor wielu artykułów z zakresu rachunkowości i controllingu. Konsultant, zrealizował liczne praktyczne wdrożenia systemów controllingu.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Katarzyna Szyszkowska

Katarzyna Szyszkowska
Project Manager

+48 535 198 065
katarzyna.szyszkowska@ltca.pl

Cena z abonamentem
799 PLN + VAT

Cena bez abonamentu
999 PLN + VAT

Dzień 1
10:00 – 15:00
09 lutego 2023

Dzień 2
10:00 – 15:00
10 lutego 2023

Nagranie
Warsztaty bez nagrania

Call Now Button