Zadzwoń do nas!

(+48) 534 875 767
pn.-pt. 9.00-17.00

 


Rewolucyjne zmiany w podatkach dochodowych – CIT i PIT 2019/2020

Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych zmian w podatkach dochodowych (CIT i PIT), które obowiązują 2019 r. W szczególności poruszona zostanie problematyka dotycząca rewolucyjnych zasad opodatkowania samochodów osobowych, wprowadzenia tzw. Innovation BOX, nowej 9 % stawki podatku CIT, wprowadzenia Exit tax oraz opodatkowania kryptowalut. Dodatkowo, podczas szkolenia poruszona zostanie problematyka rewolucyjnych zmian w zakresie podatku u źródła (WHT) oraz w zakresie cen transferowych.

Pobierz program


Zmiany w podatkach 2019/2020 – CIT/VAT/PIT/Ordynacja 1 - dniowe

Celem szkolenia jest przekrojowe przedstawienie kluczowych zmian w podatkach VAT i CIT, które obowiązują od 2019 r. oraz omówienie szeregu zmian, które wejdą w życie w 2019 r. oraz 2020 r.
Szkolenie obejmuje również omówienie najnowszych interpretacji organów podatkowych, orzeczeń sądów administracyjnych oraz orzeczeń TSUE dotyczących VAT i CIT.
Ważnym elementem szkolenia jest wskazanie zasad ponoszenia odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenia podatkowe, w tym w aspekcie VAT i CIT. W Omówione zostaną również sposoby na ograniczenie ewentualnych ryzyk kwestia dotycząca tzw. należytej staranności.
Ponadto w ramach szkolenia omówione zostaną aspekty związane z raportowaniem schematów podatkowych(MDR) w aspekcie rozliczeń na gruncie podatków dochodowych i podatku VAT.

Pobierz program


Zmiany w podatkach 2019/2020 – CIT/VAT/PIT/Ordynacja 2-dniowe

Celem szkolenia jest przekrojowe przedstawienie kluczowych zmian w podatkach VAT i CIT, które obowiązują od 2019 r. oraz omówienie szeregu zmian, które wejdą w życie w 2019 r. oraz 2020 r.
Szkolenie obejmuje również omówienie najnowszych interpretacji organów podatkowych, orzeczeń sądów administracyjnych oraz orzeczeń TSUE dotyczących VAT i CIT.
Ważnym elementem szkolenia jest wskazanie zasad ponoszenia odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenia podatkowe, w tym w aspekcie VAT i CIT. W tym zakresie omówione zostaną również sposoby na ograniczenie ewentualnych ryzyk, kwestia dotycząca tzw. należytej staranności. Ponadto w ramach szkolenia omówione zostaną aspekty związane z raportowaniem schematów podatkowych(MDR) w aspekcie rozliczeń na gruncie podatków dochodowych i podatku VAT.

Pobierz program


VAT 2019 /2020 – zmiany oraz przegląd problemów praktycznych

Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych zmian w podatku VAT, które obowiązują od stycznia i maja 2019 r. oraz omówienie szeregu zmian, które wejdą w życie w 2019 r. oraz 2020 r.
W aspekcie zmian, które już obowiązują poruszona zostanie w szczególności problematyka dotycząca opodatkowania bonów i voucherów oraz kas rejestrujących.
Szkolenie obejmuje również omówienie bieżących problemów związanych z rozliczaniem VAT, w tym w szczególności w aspekcie najnowszych interpretacji organów podatkowych, orzeczeń sądów administracyjnych oraz orzeczeń TSUE dotyczących m.in. usług budowlanych, kart paliwowych oraz tzw. pustych faktur.
Ważnym elementem szkolenia jest wskazanie zasad ponoszenia odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenia podatkowe, w tym w aspekcie VAT. Omówione zostaną również sposoby na ograniczenie ewentualnych ryzyk kwestia dotycząca tzw. należytej staranności w VAT.

Pobierz program


Ceny transferowe 1 - dniowe

Szkolenie przedstawia zagadnienia związane ze sporządzaniem dokumentacji cen transferowych w świetle polskich i międzynarodowych przepisów. Szkolenie służyć ma praktycznemu rozwiązaniu problemów wynikających z nowelizacji przepisów, która weszła w życie w 2017 roku.

Pobierz program


Podatek u źródła z uwzględnieniem zmian od 2019 r.

Szkolenie ma na celu przedstawienie kluczowych zasad związanych z rozliczeniami międzynarodowymi w aspekcie podatków dochodowych  oraz praktycznych aspektów w zakresie poboru tzw. podatku u źródła, w tym  w aspekcie najnowszych podejść organów podatkowych, planowanych zmian oraz wniosków z Konwencji MLI.

Pobierz program


Podatki w marketingu

Szkolenie ma na celu omówienie działań marketingowych, które najczęściej występują w firmach oraz ich oceny pod kątem podatkowym VAT / CIT / PIT. Podczas szkolenia, prowadzący dokonają analizy poszczególnych wydatków pod kątem podatkowym, jak również wskażą jak powinno się dokonywać dokumentowania poszczególnych wydatków.

Pobierz program


Ryzyka i odpowiedzialność spółek oraz kadry zarządzającej – aspekty prawne, karne i karnoskarbowe oraz podatkowe - system compliance jako narzędzie ograniczające ryzyka

Szkolenie ma na celu przekrojowe przedstawienie problematyki związanej z ryzykami, które mogą wystąpić w przypadku naruszenia przepisów prawnych i podatkowych w ramach prowadzonej działalności. Dodatkowo, omówione zostaną kwestie związane z zakresem podmiotowym i przedmiotowym odpowiedzialności zarówno spółki, jak i kadry zarządzającej oraz pracowników i współpracowników, w tym w szczególności w aspekcie przepisów podatkowych, karnych i karnoskarbowych.

Pobierz program


Podróż służbowa – zasady rozliczeń z pracownikami oraz samochód w firmie – aspekty prawne, podatkowe i praktyczne zastosowanie

Celem szkolenia jest omówienie najistotniejszych zagadnień dotyczących podróży służbowych i ich skutków na gruncie podatkowym oraz prawnym. Szkolenie dotyczyć będzie najczęstszych wątpliwości interpretacyjnych związanych z podróżami służbowymi, a ich omówienie zostanie oparte na orzecznictwie sądowym i stanowiskach organów podatkowych. W trakcie zajęć poruszone zostaną także inne regulacje prawne z zakresu prawa pracy, bezpośrednio związane z podróżami służbowymi. Program przewiduje również przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z dokumentowaniem podróży służbowych, w oparciu o stanowiska orzecznicze i podatkowe. Ponadto omówione zostaną przykładowe stany faktyczne, a uczestnicy będą mieć możliwość zadawania pytań i podawania przykładów do analizy.

Pobierz program


Windykacja należności w biznesie

Szkolenie ma na celu omówienie procesu windykacji należności od pierwszego kontaktu z klientem po końcowe wyegzekwowanie należności. Zostaną zaprezentowane sposoby prowadzenia rozmów windykacyjnych, dostosowanych do danego typu dłużnika. Program przewiduje omówienie nie tylko podstawowych zagadnień z zakresu windykacji takich jak wezwanie do zapłaty, ale zakłada również ukazanie możliwości radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i trudnymi wierzytelnościami. Zajęcia mają na celu dostarczenie instrumentów prawnych w celu m.in. radzenia sobie z przedawnieniem roszczeń, jak również prowadzenia windykacji mimo stwierdzonej bezskuteczności egzekucji. Szkolenie będzie oparte na przykładach pism, oświadczeń, rozwiązaniach prawnych, które poprzez stosowanie ich w codziennej pracy, ułatwiają windykację należności. Zostaną też zaprezentowane postanowienia stosowane w umowach.

Pobierz program


Schematy podatkowe – nowe obowiązki podatników od 2019, raportowanie, klauzula obejścia prawa

Celem szkolenia jest omówienie nowych obowiązków wraz z dotychczasową praktyką dotyczącą stosowania klauzuli obejścia prawa. Na szkoleniu zostanie omówiona dotychczasowa praktyka organów skarbowych dotycząca stosowania klauzuli. Szkolenie kompleksowo omówi istotę klauzuli oraz schematów podatkowych, w szczególności uwzględniającą praktyczne aspekty stosowania przepisów przez organy skarbowe oraz konsekwencje dla podatników.
Obowiązek raportowania schematów podatkowych jest wynikiem implementacji dyrektywy DAC6. Pierwsze schematy zostaną zgłoszone już 31 stycznia 2019 roku. Obowiązek raportowania będzie dotyczył każdego zdarzenia, które skutkuje powstaniem korzyści podatkowej. Będzie nią zasadniczo każdy przypadek oszczędności podatkowej, m.in. niepowstanie zobowiązania podatkowego, obniżenie jego wysokości, a także powstanie albo zawyżenie straty podatkowej.

Pobierz program


Praktyczne sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych

Celem szkolenia jest omówienie zasad sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz przygotowywania danych księgowych koniecznych dla sprawnego przygotowania tego elementu sprawozdania.

Pobierz program


Podatek odroczony w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym Spółki

Celem szkolenia jest omówienie zasad obliczania i ustalania oraz księgowania podatku odroczonego w spółkach. Celem szkolenia jest także nabycie umiejętności dotyczących sprawdzania poprawności ustalania podatku odroczonego i bieżącego.
Podatek odroczony w większości podmiotów jest ustalany i obliczany przez wiele firm raz do roku. W związku z tym chcemy przybliżyć tematykę tego podatku a także zaproponować model pozwalający na weryfikację poprawności ustalenia tego podatku.

Pobierz program


Rezerwy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym Spółki

Celem szkolenia jest omówienie zasad obliczania i ustalania różnego typu rezerw i rozliczeń międzyokresowych biernych.

Pobierz program


Faktury VAT – praktyczne podejście wraz z orzecznictwem

Szkolenie ma na celu omówienie wielu problemów, które powstają na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Podczas szkolenia zostaną omówione różne rodzaje faktur, w jaki sposób dokonywać zmian w dokumentach księgowych oraz jakie są najczęściej popełniane błędy przez osoby wystawiające faktury.

Pobierz program


Postępowanie sądowe i egzekucyjne z uwzględnieniem zmian od 2019 r. w ujęciu praktycznym

Szkolenie ma na celu omówienie różnych trybów dochodzenia należności w postępowaniu sądowym przeciwko różnym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Uczestnik szkolenia zostanie wprowadzony w proces egzekucji należności od momentu złożenia wniosku egzekucyjnego, po jej zakończenie. Poruszona zostanie również w sposób praktyczny kwestia zabezpieczenia roszczenia.

Pobierz program


Przedawnienie roszczeń z uwzględnieniem zmian od 9.07.2018 r.

Szkolenie ma na celu omówienie instytucji przedawnienia roszczenia, jak go uniknąć oraz jak postępować, gdy należność się przedawni. Uczestnik szkolenia dowie się, jakie są szczególne terminy przedawnień. Duży nacisk zostanie również położony na omówienie zmian, które weszły w życie w lipcu 2018 r.

Pobierz program


Windykacja należności w praktyce, psychologiczne aspekty negocjacji z dłużnikiem

Szkolenie ma na celu omówienie psychologicznych aspektów windykacji należności i ich wpływ na cały proces. Uczestnik szkolenia zostanie wprowadzony w meandry prowadzenia negocjacji z dłużnikiem trudnym oraz dowie się jak postępować w stresujących sytuacjach. Podczas szkolenia poruszone zostaną najtrudniejsze momenty, z którymi spotyka się pracownik działu windykacji.

Pobierz program


Windykacja ze spadku i z majątku wspólnego dłużnika

Szkolenie ma na celu omówienie różnych form prowadzenia działalności gospodarczej oraz uników jakie stosują dłużnicy, aby uniknąć spłaty zobowiązania. Uczestnik szkolenia dowie się, jak postępować w trudnych sytuacjach, które powstają w przypadku zgonu dłużnika, zbycia (przepisania) majątku przez dłużnika na osoby trzecie oraz w jaki sposób prowadzić windykację i egzekucję z majątku wspólnego małżonków. Podczas szkolenia poruszone zostaną również zagadnienia dotyczące przedawnienia roszczeń oraz nowych przepisów dotyczących egzekucji.

Pobierz program


Obowiązki podmiotów prowadzących działalność w zakresie  usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych  i osób zatrudnionych w księgowości w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Szkolenie pozwoli na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi. Szkolenie jest dedykowane dla jednostek obowiązanych – właścicieli, pracowników i współpracowników biur rachunkowych oraz osób zatrudnionych w księgowości.

Pobierz program


Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Celem szkolenia jest wskazanie teoretycznych i praktycznych aspektów przekształcania przedsiębiorcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Pobierz program


Zmiany prawa pracy w 2018 i 2019 roku

Celem szkolenia jest omówienie zmian w prawie pracy, które weszły w życie w 2018 roku oraz przybliżenie uczestnikom regulacji obowiązujących od 2019 roku. Przedmiotem szkolenia są również zagadnienia związane z planowanymi nowelizacjami przepisów prawa pracy. Tematyka szkolenia obejmie zagadnienia związane z RODO, prowadzeniem dokumentacji pracowniczej i przykładowe zagadnienia związane z wydawaniem świadectw pracy. W ramach szkolenia odbędzie się również prezentacja najnowszych orzeczeń sądów powszechnych w sprawach związanych z prawem pracy oraz interpretacji i wyjaśnień Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej czy organów inspekcji Pracy.

Pobierz program


PARTNERZY

Aby poznać ofertę wyślij do nas zapytanie o szkolenie

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym przez podmioty z grupy LTCA, tj. spółkę LTCA II Sp. z o.o. oraz LTC Aquila Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi Sp.k. obie z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niemcewicza 26 lok. U10, 02-306 Warszawa, jako współadministratorów danych osobowych, do celów związanych z procedurą obsługi klienta oraz kontaktu z klientem drogą elektroniczną i telefoniczną.

Wiem, że podanie moich danych jest dobrowolne, jednak podanie danych jest niezbędne w celach opisanych w niniejszej klauzuli.

Wyrażam ponadto zgodę na używanie przez podmioty z grupy LTCA przez moich danych przez telekomunikacyjne urządzenia końcowe dla celów kontaktu i marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez podmioty z grupy LTCA wskazane powyżej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Pełna treść klauzuli