Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku – o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017, poz. 1219 z późn. zm.)(dalej „Ustawa”) spółka LTCA II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej „Regulamin”).

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu zawarte poniżej terminy oznaczają:

a) Hasło – oznacza niejawny, znany tylko Użytkownikowi, ciąg znaków niezbędny do poprawnego zalogowania się w Platformie i korzystania z oferowanych na niej Usług, w szczególności z udziału w udostępnionych w Platformie Szkoleniach;

b) Nazwa Użytkownika – oznacza jawny ciąg znaków, ustalany przez Usługobiorcę celem rejestracji w Platformie i utworzenia Konta;

c) Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

d) Konto – oznacza prowadzony w Platformie dla Użytkownika przez Usługodawcę pod unikalną Nazwą Użytkownika zbiór danych, obejmujący dane o Użytkowniku, dane wprowadzone do Platformy przez Użytkownika oraz historię jego działań w Platformie;

e) Platforma – oznacza stronę internetową, prowadzoną pod adresem www.akademialtca.pl (wraz ze wszystkimi podstronami, stanowiącymi jej integralną część) przez Usługodawcę, umożliwiająca Usługobiorcom i Użytkownikom korzystanie z jej zasobów, w szczególności ich przeglądanie, zakup i dostęp do zakupionych Szkoleń online, pobieranie dokumentów, grafik i innych materiałów;

f) Pośrednik płatności – oznacza serwis, za pośrednictwem którego Użytkownicy dokonują płatności za Usługi płatne, tj. serwis www.Tpay.com, którego operatorem jest spółka Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedziba w Poznaniu, ul. Św. Marcina 73/6, 61-808 Poznań, KRS: 0000412357;

g) Prawa do Platformy — wszelkie prawa własności intelektualnej do marki, znaków towarowych, domeny, projektów, elementów graficznych, oprogramowania oraz wszelkich innych elementów Platformy o charakterze twórczym.

h) Rejestracja w Platformie – czynność polegająca na podaniu przez Usługobiorcę wymaganych danych, niezbędnych w celu założenia Konta i uzyskania dostępu do zasobów Platformy udostępnianych wyłącznie Użytkownikom;

i) Zasób – oznacza każdą treść dostępną na Platformie w ramach zasobów Platformy i obejmuje w szczególności: artykuły, Szkolenia oraz inne metariały informacyjno – dydaktyczne, które znajdują się na Platformie.

j) Szkolenie – oznacza zestaw prezentacji, materiałów poglądowych, zapisów audio i video, połączonych w merytoryczną całość, obejmujący zakres wiedzy i praktyki, które zaprezentowane zostały w opisie Szkolenia, udostępnionych online na Platformie;

k) Uczestnik – oznacza Użytkownika, który wykupił dostęp do udostępnionych na Platformie Produktów, w tym w szczególności Szkoleń;,

l) Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na warunkach określonych w Regulaminie; przedmiot Umowy stanowi nabycie praw do korzystania z Usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

m) Usługa – oznacza wszelkie usługi elektroniczne, w rozumieniu Ustawy, oferowane drogą elektroniczną w ramach Platformy dla Usługobiorców bądź Użytkowników, m.in. korzystanie z zasobów Platformy, w szczególności ich przeglądanie, zakup i dostęp do zakupionych Szkoleń online, pobieranie dokumentów, grafik i innych materiałów, usługi informacyjne oraz komunikacyjne, z zastrzeżeniem korzystania z funkcjonalności Platformy w formie bezpłatnej lub poprzez uiszczenie opłaty;

n) Usługobiorca – oznacza każdego, kto w zgodny z prawem sposób korzysta z Usług i zasobów Platformy, których korzystanie nie wymaga logowania i posiadania Konta w Platformie;

o) Usługodawca – oznacza operatora Platformy spółkę LTCA II sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Miodowej 1, 00-080 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS:0000660543, posiadająca NIP: 5252696110, REGON: 366430560, oraz kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł, kontakt e-mail kontakt@akademialtca.pl;

p) Użytkownik – osoba, która dokonała prawidłowej rejestracji w Platformie i posiada Konto.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę w postaci: Szkoleń dostępnych online w Internecie za pośrednictwem Platformy oraz w postaci innych zasobów w tym materiałów o charakterze informacyjnym i dydaktycznym, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług, zasady ochrony danych osobowych Uczestników Szkoleń (zawarte w Polityce Prywatności, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Użytkownik/Usługobiorca korzystający z Platformy, który chce skorzystać z Usług dostępnych za pośrednictwem Platformy, musi zaakceptować Regulamin i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych. Korzystanie z Platformy jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego Regulaminu. Każdy Użytkownik/Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od momentu rozpoczęcia korzystania z Usług dostępnych w ramach funkcjonalności Platformy.

3. Regulamin jest w sposób nieprzerwany i ciągły udostępniany Użytkownikom/Usługobiorcom nieodpłatnie pod adresem www.akademialtca.pl/regulamin/, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin jest udostępniany przed zawarciem Umowy pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą/Użytkownikiem.

§ 3

Zasady korzystania z Platformy

1. Z Usług oferowanych w ramach Platformy może korzystać każda osoba prawna i pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba małoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Usług oferowanych w ramach funkcjonowania Platformy.

2. Korzystanie z platformy, co do zasady, nie wymaga Rejestracji w Platformie i zakładania Konta, z zastrzeżeniem korzystania z Usług wymagających dokonania płatności lub z Usług zastrzeżonych wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników. Korzystanie z Usług, w tym utworzenie i korzystanie z Konta w Platformie, jest dobrowolne i nieodpłatne.

3. Zarejestrowanie w Platformie następuje po wypełnieniu formularza Rejestracji i podaniu wymaganych danych osobowych. Rejestracji w Platformie można dokonać za pośrednictwem aplikacji komputerowej umożliwiającej korzystanie z Platformy z wykorzystaniem zewnętrznych danych autoryzacyjnych (za pośrednictwem social media).

4. Rejestracja w Platformie przy wykorzystaniu udostępnionego formularza Rejestracji polega na wybraniu odpowiedniej Nazwy Użytkownika i Hasła, podaniu imienia i nazwiska, kontaktowego adresu e-mail oraz danych niezbędnych do ewentualnego wystawienia faktury po zakupie Szkolenia. Rejestracja w Platformie nie jest możliwa z wykorzystaniem Nazwy Użytkownika, zajętej uprzednio przez innego Użytkownika.

5. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą podanego przy Rejestracji adresu poczty elektronicznej oraz Hasła – w odniesieniu do rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego lub w przypadku rejestracji za pośrednictwem aplikacji komputerowej umożliwiającej korzystanie z Platformy z wykorzystaniem zewnętrznych danych autoryzacyjnych – zgodnie z zasadami takiej rejestracji.

6. Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta w każdym czasie bez prawa do otrzymania zwrotu płatności.

7. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta albo zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli Nazwa Użytkownika jest już używana w ramach Platformy lub jeżeli poweźmie on uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy lub osób trzecich. W takim przypadku Usługodawca jest uprawniony do zaprzestania świadczenie Usług Użytkownikowi.

8. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Platformy po dokonaniu prawidłowej Rejestracji i zalogowaniu się do Platformy. Dostęp do płatnych zasobów dostępnych na Platformie, Usługobiorca uzyskuje po dokonaniu płatności, zgodnie z informacjami o płatnościach, dostępnymi na Platformie.

9. Zarejestrowany Użytkownik, może w dowolnej chwili modyfikować swoje dane zawarte w Koncie Użytkownika.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Platformy do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników/Usługobiorców, a także wobec osób trzecich w szczególności do zamieszczania w Platformie reklam oraz innych elementów promocji towarów i usług własnych oraz osób trzecich.

11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do stosowania technologii cookies i innych podobnych technologii w celu udostępniania Platformy i jego funkcjonalności zgodnie z Regulaminem.

§ 4

Warunki techniczne korzystania z Platformy

1. Do korzystania z Platformy, w tym uczestnictwa w organizowanych za pośrednictwem Platformy Szkoleniach, niezbędne jest:
a) posiadanie dostępu do Internetu (połączenie z siecią Internet);
b) posiadanie jednej z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer 10 lub 11, Firefox, Safari, Opera, Chrome lub Edge,
c) posiadanie programu służącego do przeglądania zasobów Platformy, akceptującym pliki typu cookies oraz konta poczty e-mail.
d) posiadanie przez Użytkownika właściwego urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie w pamięci tego urządzenia aplikacji mobilnej (o ile Usługobiorca/Użytkownik wyraża chęć korzystania z Platformy przy użyciu sprzętu mobilnego).

2. Usługodawca dopełni należytej staranności, aby korzystanie z Platformy przebiegało bez zakłóceń, a Platforma działała bez usterek i niedogodności dla Usługobiorców/Użytkowników. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Platformy, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Usługodawca zobowiązuje się informować Użytkowników/Usługobiorców o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania z Platformy.

3. Użytkownik/Usługobiorca, który na skutek usterek po stronie Platformy nie ma możliwości korzystania z jej funkcjonalności, w miarę możliwości zgłasza ten fakt Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail Usługodawcy wskazanej w § 1 lit. n) niniejszego Regulaminu. Usługodawca niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Platformy.

4. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania Platformy.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości zasobów Platformy, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Usługobiorcy/Użytkownika, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu, jak również jeżeli niemożność ta jest spowodowana innymi przyczynami nieleżącymi bezpośrednio po stronie Usługodawcy.

§ 5

Warunki zawarcia, rozwiązania i odstąpienia od Umowy

1. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę/Użytkownika korzystania z danej Usługi oferowanej w ramach funkcjonalności Platformy. Korzystanie przez Usługobiorcę/Użytkownika z danej Usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

2. Usługobiorca/Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej Usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę Platformy, lub usunięcia konta przez Użytkownika, Umowa rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń. W przypadku zakończenia korzystania usług Platformy, Usługobiorcy/Użytkownikowi nie przysługuje zwrot jakichkolwiek opłat poniesionych przez niego na rzecz Usługodawcy.

3. Użytkownik, będący Konsumentem, ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

4. Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta wiąże się z prawem do otrzymanie zwrotu uiszczonej opłaty w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy Usługa zostanie wykonana przed upływem 14 dni od daty jej opłacenia za zgodą Użytkownika. Przez wykonanie usługi rozumie się udostępnienie zasobów Platformy.

5. Oświadczenie Konsumenta może być złożone w dowolny sposób. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie na adres Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Usługodawcy wskazanej w § 1 lit. n) niniejszego Regulaminu.

§ 6

Uczestnictwo w Szkoleniu

1. Uczestniczenie w Szkoleniach oferowanych w ramach zasobów Platformy wymaga założenia Konta w Platformie. Szkolenia oraz niektóre zasoby Platformy, co do zasady, są odpłatne i wymagają dokonania płatności za pośrednictwem Pośrednika płatności według metody „pay-by-link”. Kanały płatności oferowane przez Pośrednika płatności dostępne są pod adresem: http://tpay.com/lista-kanalow-platnosci.

2. Płatności mogą dotyczyć pojedynczych zasobów Platformy (np. Szkoleń) lub mogą mieć charakter abonamentów czasowych na dostęp do całości lub części zasobów Platformy.

3. Abonament zostanie aktywowany maksymalnie do 48h od momentu zaksięgowania płatności.

4. Po dokonaniu wyboru Szkolenia / Szkoleń lub innego zasobu Platformy, Użytkownik uiszcza płatność za Szkolenie / Szkolenia, w których chciałby wziąć udział lub za innych zasób do którego chciałby uzyskać dostęp. Po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Usługodawcy, dany zasób platformy jest dostępny dla Użytkownika.

5. Dokonanie opłaty za Szkolenie jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

6. Uczestnik otrzymuje dostęp do zakupionego przez siebie Szkolenia (Szkoleń) na określony przedział czasowy, wyrażony w dniach/miesiącach. Ilość dni określona jest każdorazowo w ofercie Szkolenia oraz w jego opisie.

7. Korzystanie ze Szkolenia / Szkoleń i innych zasobów Platformy w wykupionym okresie abonamentowym uzależnione jest wyłącznie od woli Uczestnika – korzysta on z udostępnionych materiałów w dowolnie wybranym przez siebie czasie.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Usługodawca – na prośbę Uczestnika – może przedłużyć wykupiony przez Uczestnika okres abonamentowy na określoną ilość dni. Przedłużenie takie jest bezpłatne, przy czym nastąpić może jedynie na skutek okoliczności podyktowanych siłą wyższą lub zdarzeniami, za które Uczestnik nie ponosi odpowiedzialności.

9. Za udział w Szkoleniu lub wykupienie dostępu abonamentowego, Uczestnik otrzymuje – oprócz stosownych certyfikatów i zaświadczeń – fakturę wystawioną przez Usługodawcę w oparciu o dane Uczestnika, podane w procesie Rejestracji.

10. Aby uzyskać dostęp do zakupionego przez siebie Szkolenia lub innych płatnych zasobów Platformy, Uczestnik loguje się do Platformy za pomocą ustalonych przez siebie Nazwy Użytkownika i Hasła.

11. Uczestnik, w ramach wykupionego okresu abonamentowego, ma stały i nieograniczony dostęp do Szkolenia (Szkoleń) i innych zasobów Platformy, z zastrzeżeniem § 4 niniejszego Regulaminu. Czas trwania Szkolenia i terminy korzystania z udostępnionych zasobów zależą wyłącznie od woli Uczestnika. Powyższe oznacza, iż Użytkownik rozpoczyna i kończy Szkolnie w dowolnie wybranym przez siebie momencie w okresie obowiązywania wykupionego przez Uczestnika okresu abonamentowego.

12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu udostępniania swojego Konta w Platformie osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Użytkownika na skutek udostępnienia przez niego swojego Konta w Platformie osobom trzecim.

13. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu wszelkiej nieautoryzowanej modyfikacji treści Szkoleń i innych zasobów Platformy, co do których przysługują Usługodawcy prawa autorskie.

14. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Użytkownika oraz cofnięcia przyznanej mu Nazwy Użytkownika i Hasła w sytuacji, gdy Użytkownik podejmuje działania, zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu Platformy, w tym w szczególności usiłuje przerabiać lub usuwać zasoby Platformy bez zgody Usługodawcy oraz zachowuje się w stosunku do Usługodawcy oraz innych Użytkowników/Usługobiorców w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Uprawnienie opisane powyżej przysługuje Usługodawcy również w przypadku, gdy Użytkownik udostępni swoje Konto w Platformie osobom trzecim.

15. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 13 niniejszego Regulaminu opłaty poniesione przez Użytkowanika nie są zwracane.

16. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z korzystania z zasobów Platformy poprzez usunięcie utworzonego przez siebie Konta w Platformie. W przypadku usunięcia Konta przez Uczestnika, opłata za udział w Szkoleniu lub opłata abonamentowa nie podlegają zwrotowi w całości lub części.

§ 7

Opłaty

1. Cena, podana przy opisie danego Szkolenia lub w opisie danego zasobu są cenami wiążącymi. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, przy czym w odniesieniu do poszczególnego Uczestnika, zmiana ceny nie może zostać dokonana po zakupie przez niego jednego lub więcej Szkoleń lub innych zasobów oferowanych w ramach funkcjonalności Platformy.

2. Faktura VAT lub Faktura pro forma zostanie wysłana maksymalnie do 48h od momentu złożenia zamówienia.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo ustalania dla poszczególnych Użytkowników cen innych, niż wskazane przy danych Szkoleniach / zasobach, w tym w szczególności udzielania rabatów, zniżek, promocji czy sprzedaży na raty.

4. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Użytkownika przy Rejestracji lub w formie papierowej.

§ 8

Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Usługobiorcy/Użytkownicy są uprawnieni do wnoszenia reklamacji w związku z korzystaniem z Usług oferowanych w ramach funkcjonalności Platformy.

2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy lub na adres e-mail Usługodawcy wskazany w § 1 lit. n) niniejszego Regulaminu.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej, następujące dane:

a) oznaczenie osoby lub podmiotu wnoszącego reklamację (w tym imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją),
b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
c) nazwę Szkolenia– jeżeli reklamacja dotyczy wskazanej Usługi,
d) oczekiwania wnoszącego reklamację odnośnie sposobu rozwiązania zgłoszonego w reklamacji problemu.

4. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

5. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji. Reklamacje nie posiadające danych, o których mowa w ust. 3, nie podlegają rozpatrzeniu.

6. Użytkownik, będący Konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

7. Użytkownik, będący Konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§ 9
Ochrona praw autorskich

1. Wszelkie Prawa do Platformy przysługują tylko i wyłącznie Usługodawcy.

2. Wszelkie zasoby, udostępnione w ramach funkcjonowania Platformy, objęte są prawem autorskim w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 880 z późn. zm.), a prawa autorskie do wszelkich zasobów w ramach Platformy należą do Usługodawcy. Usługobiorca/Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów wskazanej wyżej ustawy. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów i zasobów, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3 wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy.

3. Materiały, informacje i zasoby, zawarte w poszczególnych Szkoleniach i innych zasobach Platformy, w tym w szczególności opracowania tekstowe, pliki graficzne, pliki PDF, wzory pism, kalkulatory, szablony, nagrania audio i video, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Uczestnika zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie i nie mogą być wykorzystywane w jakichkolwiek celach komercyjnych. Uczestnik nie jest uprawniony do ich kopiowania i wykorzystywania bez pisemnej zgody Usługodawcy. Użytkownik może korzystać z zasobów Platformy wyłącznie na użytek własny, w tym na potrzeby prowadzonej działalności zawodowej (nie będącej działalnością konkurencyjną względem działalności prowadzonej przez Usługodawcę), bez prawa do rozpowszechniania tych materiałów i zasobów na rzecz osób trzecich.

4. Opracowywanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, łączenie z innymi materiałami, zasobów i treści Platformy, do których prawa autorskie majątkowe należą do Usługodawcy w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem jest zabronione.

5. W przypadku naruszenia zasad opisanych w § 9 niniejszego Regulaminu, Usługodawcy przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 2.000 zł (słaownie: dwa tysiące złotych) za każdy przypadek naruszenia, co nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 10

Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Użytkowników na stronach Platformy oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostających poza kontrolą Usługodawcy i bez jego winy, w szczególności naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich jak i przepisów powszechnie obowiązujących.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim Hasła oraz Nazwy Użytkownika, niezależnie od przyczyny takiego ujawnienia.

3. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji za pośrednictwem Platformy.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne zagrożenia dla Użytkowników/Usługobiorców Platformy polegające na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkowników/Usługobiorców szkodliwego oprogramowania oraz możliwości pozyskania i modyfikacji ich danych przez osoby nieuprawnione.

5. Usługodawca oświadcza, że udostępniane na Platformie Szkolenia przygotowywane są z zachowaniem najwyższej staranności, niemniej Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty Szkolenia, jego przydatność.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane przez Usługodawcę będą zamieszczane na Platformie. Zmiany do Regulaminu są wiążące dla Użytkowników po 14 dniach od chwili poinformowania Użytkowników o dokonanych zmianach na adres e-mail podany przez Użytkownika przy Rejestracji, natomiast dla Usługobiorców od momentu zamieszczenia zmian Regulaminu na Platformie.

2. Postanowienia Regulaminu będą interpretowane według przepisów prawa polskiego.

3. Do sprawa nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Call Now Button

KALKULATOR
PODATKOWY

Zapisz się do newslettera